ONLY KIDS ALOUD

Aloud yn yr Dosbarth

Cyfres o weithdai mewn ysgolion sydd â’r nod o roi i athrawon yr hyder i wneud canu’n weithgarwch rheolaidd yn yr ystafell ddosbarth i fechgyn a merched 8-11 oed.

Aloud yn yr Dosbarth yw elfen llawr gwlad ein gwaith o dan faner Only Kids Aloud. Prosiectau ar gyfer plant oedran cynradd a’u hathrawon ydyn nhw, sy’n cael eu cynnal yn yr ysgol neu’r gymuned.

Mae’r prosiectau’n datblygu a darparu adnoddau i athrawon i’w helpu i addysgu cerddoriaeth. Mae’r pecyn cymorth hwn yn rhoi profiadau ymarferol i staff yn yr ysgol, yn ogystal â chynnig cyfleoedd hyfryd ac unigryw i’r disgyblion gydganu fel grŵp. Mae’r cyfnod o bontio rhwng ysgol gynradd ac ysgol uwchradd yn adeg ddelfrydol i weithio gyda phlant, athrawon a’r gymuned ehangach. Fel arfer, bydd prosiectau Aloud yn yr Dosbarth yn gweithio gyda chlystyrau o ysgolion cynradd bwydo er mwyn creu effaith gref ar draws yr ardal leol gan ddarparu mwy o gyfleoedd gwell i blant a phobl ifanc wrth iddyn nhw symud i ysgol uwchradd.

  • Gwell sgiliau canu ymysg plant
  • Gwell sgiliau canu ac addysgu ymysg athrawon
  • Rhannu adnoddau dysgu ac addysgu digidol
  • Ymgysylltu â hyd at 100 o blant a 4 o athrawon ym mhob prosiect
  • Ymgysylltu â rhieni, teuluoedd a chymuned ehangach yr ysgol drwy berfformiadau terfynol

Cynhaliwyd prosiect diweddaraf OKA: Aloud yn yr Dosbarth yn Ysgol Gynradd Rhosyn Gwyn yn Nhredegar Newydd.

Caiff OKA: Aloud yn yr Dosbarth ei ariannu drwy haelioni Sefydliad Hodge. Rydym yn ddiolchgar am eu cefnogaeth garedig sy’n caniatáu i’r prosiect hwn gael ei gynnal.

Ysgol Gynradd Rhosyn Gwyn

Ein gweithgarwch diweddaraf fel rhan o Aloud yn yr Dosbarth oedd prosiect Rhosyn Gwyn. Gweithdy cyfansoddi caneuon a chanu oedd hwn i athrawon a disgyblion yn Ysgol Gynradd Rhosyn Gwyn yn Nhredegar Newydd.

Dyfarnwyd gwobr i’r prosiect, a bu’n llwyddiant mawr wrth roi profiadau gwerthfawr i bawb oedd ynghlwm ag ef.

CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Digwyddiadau Ar y Gorwel

Beth Sydd ar y Gweill?

Sori, does dim digwyddiadau ar y gorwel. Rhowch gynnig arall arni yn nes ymlaen.