Blynyddoedd 5-6

Only Kids Aloud

Mae Only Kids Aloud yn gorws i blant sydd ym mlynyddoedd ysgol 5&6 yng Nghymru.

Corws Only Kids Aloud

 

Prosiect blynyddol yw Corws Only Kids Aloud sy’n rhedeg yn barhaus am 12 mis y flwyddyn. Rydyn ni’n falch o groesawu tua 70 o blant i’r corws o bob cwr o Gymru bob blwyddyn. Mae nhw’n ymgeisio am eu lle ac yn mwynhau dysgu mewn ymarferion rhanbarthol a chyrsiau preswyl. Gan nad oes y fath beth â Chôr Plant Cenedlaethol Cymru yn swyddogol, mae OKA yn darparu profiad corawl o ansawdd uchel i blant o bob cwr o’r wlad.

Cafodd Corws Only Kids Aloud y cyfle i ganu mewn sawl digwyddiad rhyfeddol ers ei sefydlu yn 2010, gan gynnwys yn BBC Proms in the Park, ym mhantomeim CBeebies, ochr yn ochr â Bryn Terfel yn Cape Town a chyda Valery Gergiev yn St Petersburg.

Dechreuodd gweithgarwch Our Only Kids Aloud fel cyfres o weithdai mewn ysgolion cynradd ledled De Cymru. Ar ôl ambell brosiect llwyddiannus, datblygwyd y fenter ymhellach gan gydweithio â Chanolfan Mileniwm Cymru ac Ystad Roald Dahl. Gyda’n gilydd, crëwyd adnodd hyfforddiant ar-lein newydd sbon i athrawon, a phenllanw hynny oedd 4,500 o blant ysgol yn cydganu am dymor o gyngherddau dathlu. Arweiniodd hyn at ffurfio Corws OKA a sefydlwyd y côr i fod yn aelod newydd o deulu Aloud.

Rydym yn ddiolchgar iawn i Sefydliad Hodge am eu nawdd hael i Gorws Only Kids Aloud  – hebddyn nhw, ni fyddai’r prosiect yn bodoli.

Pam ymuno â Chorws Only Kids Aloud?

Cynyddu Hyder

Mae Corws OKA nid yn unig yn rhoi platfform i’r plant, mae hefyd yn eu cyflwyno i blant o bob rhan o Gymru, yn rhoi’r cyfle iddyn nhw gydganu ac yn eu gwthio i weld eu potensial gwych eu hunain.

Synnwyr o Gymuned

Mae’r plant sy’n ymuno â Chorws Only Kids Aloud yn dod yn rhan o gymuned hyfryd a chefnogol o unigolion o gyffelyb fryd sy’n cefnogi ei gilydd, yn llonni ei gilydd ac yn helpu eraill i ffynnu.

Datblygu Sgiliau

Mae’r plant yng Nghorws OKA nid yn unig yn datblygu eu galluoedd cerddorol, maen nhw’n dod yn fwy hunangynhaliol ac annibynnol, yn datblygu gwell sgiliau rheoli amser ac yn dysgu cyfathrebu’n fwy agored ag eraill.

Clyweliadau Blynyddol

Gweithgareddau Preswyl

70+ o Aelodau

Merched a Bechgyn ym mlynyddoedd 5 a 6.

Alumni Only Kids Aloud

Ar ddechrau 2021, fe wnaethom ni lansio Cynllun Cyn-aelodau Only Kids Aloud. Bydd cyn-aelodau Only Kids Aloud yn derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf am yr elusen a’n digwyddiadau, ynghyd â bathodyn pin arbennig Only Kids Aloud. Mae’n ffordd wych i gadw mewn cyswllt â phopeth yn ymwneud ag Aloud.

CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Digwyddiadau Ar y Gorwel

Beth Sydd ar y Gweill?

1 Hydref 2023
Lansiad Gorllewin Cymru Only Girls Aloud!
Bydd ein côr Only Girls Aloud yng ngorllewin Cymru yn cyfarfod ar gyfer eu hymarfer cyntaf!
Only Girls Aloud
10.00am
14 Hydref 2023
Ymarfer preswyl Only Kids Aloud
Only Kids Aloud