ONLY BOYS ALOUD

Fforwm Aelodau OBA

Mae Fforwm Aelodau OBA yn rhoi cyfle i’n cyfranogwyr rannu eu barn a’u hawgrymiadau, gan gryfhau’r synnwyr o berchnogaeth o’u côr.

Mae Only Boys Aloud yn gôr i bobl ifanc ac mae llais pobl ifanc yn bwysig i ni yn Aloud.

Mae Fforwm Ieuenctid Only Boys Aloud yn cynnwys cynrychiolwyr o bob un o gorau OBA ledled Cymru. Mae’r Fforwm yn cwrdd unwaith y tymor i drafod materion sy’n bwysig iddyn nhw fel aelodau OBA. Caiff cynrychiolwyr y Fforwm y cyfle i gyfrannu at waith Aloud a chyfle i fynegi’u barn ar ddatblygiad Only Boys Aloud.

Mae aelodau’r Fforwm hefyd yn gweithredu fel cynrychiolwyr OBA – yn ddiweddar, bu aelodau’r Fforwm yn cynrychioli Aloud yn ein prosiect rhithwir gyda Japan ac fel rhan o brosiect gyda’r Y7 gan greu fideo yn mynegi materion ieuenctid ar gyfer arweinwyr byd a oedd yn rhan o uwchgynhadledd y G7 a gynhaliwyd ym Mhrydain.

Mae’r Fforwm hefyd yn blatfform i’r bechgyn feddwl am syniadau i godi arian i’r elusen ac yn gyfle i gynnal eu digwyddiadau codi arian eu hunain i Aloud. Mae bod yn aelod o’r Fforwm yn cynyddu hyder yr aelodau, yn gwella eu sgiliau gwrando a chyfathrebu ac yn rhoi i’r bechgyn synnwyr o falchder yng nghôr OBA.

Uwchgynhadledd Ieuenctid y G7

Yng ngwanwyn 2021, roedd Aelodau Fforwm OBA yn falch o gael cymryd rhan yn Uwchgynhadledd Ieuenctid y G7. Dyma fideo byr isod a gyflwynwyd yn y digwyddiad, sy’n tynnu sylw at y materion byd-eang sydd bwysicaf iddynt.

CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Digwyddiadau Ar y Gorwel

Beth Sydd ar y Gweill?

17 Rhagfyr 2022
Carolau dan olau cannwyll
Bydd ein corau Only Boys Aloud Gogledd Cymru yn perfformio fel rhan o gyngerdd carolau elusennol arbennig yng Nghadeirlan Llanelwy.
Only Boys Aloud
Eglwys Gadeiriol Llanelwy
7.00pm