ONLY BOYS ALOUD

Fforwm Aelodau OBA

Mae Fforwm Aelodau OBA yn rhoi cyfle i’n cyfranogwyr rannu eu barn a’u hawgrymiadau, gan gryfhau’r synnwyr o berchnogaeth o’u côr.

Mae Only Boys Aloud yn gôr i bobl ifanc ac mae llais pobl ifanc yn bwysig i ni yn Aloud.

Mae Fforwm Ieuenctid Only Boys Aloud yn cynnwys cynrychiolwyr o bob un o gorau OBA ledled Cymru. Mae’r Fforwm yn cwrdd unwaith y tymor i drafod materion sy’n bwysig iddyn nhw fel aelodau OBA. Caiff cynrychiolwyr y Fforwm y cyfle i gyfrannu at waith Aloud a chyfle i fynegi’u barn ar ddatblygiad Only Boys Aloud.

Mae aelodau’r Fforwm hefyd yn gweithredu fel cynrychiolwyr OBA – yn ddiweddar, bu aelodau’r Fforwm yn cynrychioli Aloud yn ein prosiect rhithwir gyda Japan ac fel rhan o brosiect gyda’r Y7 gan greu fideo yn mynegi materion ieuenctid ar gyfer arweinwyr byd a oedd yn rhan o uwchgynhadledd y G7 a gynhaliwyd ym Mhrydain.

Mae’r Fforwm hefyd yn blatfform i’r bechgyn feddwl am syniadau i godi arian i’r elusen ac yn gyfle i gynnal eu digwyddiadau codi arian eu hunain i Aloud. Mae bod yn aelod o’r Fforwm yn cynyddu hyder yr aelodau, yn gwella eu sgiliau gwrando a chyfathrebu ac yn rhoi i’r bechgyn synnwyr o falchder yng nghôr OBA.

Uwchgynhadledd Ieuenctid y G7

Yng ngwanwyn 2021, roedd Aelodau Fforwm OBA yn falch o gael cymryd rhan yn Uwchgynhadledd Ieuenctid y G7. Dyma fideo byr isod a gyflwynwyd yn y digwyddiad, sy’n tynnu sylw at y materion byd-eang sydd bwysicaf iddynt.

CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Digwyddiadau Ar y Gorwel

Beth Sydd ar y Gweill?

3 Gorffennaf 2022
The Aloud Charity 10th Anniversary Concert
Gweithgareddau Eraill, Merched Aloud, Only Boys Aloud, Only Kids Aloud
Neuadd Dewi Sant, Caerdydd
17 Gorffennaf 2022
The Aloud Charity 10th Anniversary Concert
Gweithgareddau Eraill, Merched Aloud, Only Boys Aloud, Only Kids Aloud
Theatr y Pafiliwn, Y Rhyl