ONLY BOYS ALOUD

Côr Only Boys Aloud

Drwy ymarferion côr wythnosol, rydym ni’n defnyddio pŵer cydganu i ysbrydoli dynion ifanc i ddod o hyd i hyder, cymuned, llawenydd a chyfeillgarwch.

Lluniwyd Only Boys Aloud (OBA) o’r awydd i annog dynion ifanc Cymru i fod yn uchelgeisiol a rhoi iddynt y sgiliau i lwyddo mewn bywyd, ac mewn unrhyw yrfa. Gyda 200 o fechgyn yn mynychu 13 o gorau ledled Cymru, daw corau lleol ynghyd bob wythnos yn ystod y tymor i gael hwyl ac ymarfer mewn canolfannau cymunedol a chlybiau rygbi.

O gantorion profiadol i rai sydd erioed wedi rhoi cynnig arni o’r blaen, mae ein drysau wastad ar agor i aelodau newydd; gall unrhyw fachgen rhwng 11 a 19 oed ymuno. Mae OBA yn rhad ac am ddim, ac nid oes unrhyw glyweliadau na chwaith unrhyw farnu. Ein hethos yw bod yn gynhwysol; rydym ni’n agored i bawb, waeth beth yw eich cefndir.

OBA yw’r unig brosiect o’i fath yng Nghymru, a chaiff ei gynnal yn rhai o ardaloedd mwyaf difreintiedig y wlad. Mae’n ateb i’r lefelau isel o hunan-barch a dyhead sy’n aml yn rhan o brofiad bechgyn yn eu harddegau. Mae OBA yn darparu esiamplau cadarnhaol, cynyddu hyder, gwella llesiant, addysgu gwerthoedd parch ac amrywiaeth, ac yn meithrin cyfeillgarwch gydol oes.

Dan arweiniad arweinyddion corawl proffesiynol, caiff yr aelodau brofiadau cerddorol o ansawdd uchel, hyfforddiant perfformio a chyfleoedd i berfformio mewn digwyddiadau arbennig. Mae’r bechgyn yn canu repertoire amrywiol o ganeuon pop modern, darnau clasurol a cherddoriaeth gorawl draddodiadol Cymru.

Mae Cyn-aelodau OBA wedi llwyddo mewn pob agwedd ar fywyd, ac maen nhw’n cynnwys sêr theatr gerdd, gwyddonwyr, cantorion opera, cyfrifyddion a heddweision.

Pam ymuno â Chôr Only Boys Aloud?

Cynyddu Hyder

Mae ein harweinyddion corawl profiadol yn helpu ein bechgyn i ddatblygu eu hunanhyder. Boed drwy berfformio ar lwyfan, cael llinell o unawd neu ganu mewn stiwdio recordio, bydd eu hunan-barch yn disgleirio drwy eu bywyd bob dydd.

Synnwyr o Gymuned

Mae ein haelodau a’u teuluoedd yn aml yn dweud bod cymryd rhan yn ein gweithgarwch fel bod yn rhan o deulu. Rydym yn falch o gael cyfrannu pobl egnïol sy’n chwarae mwy o ran yn ein cymdeithas.

Datblygu Sgiliau

Drwy OBA, mae ein haelodau’n dysgu sgiliau bywyd sy’n eu helpu i gyflawni’u potensial, waeth pa lwybr y byddan nhw’n ei ddewis mewn bywyd. Y tu hwnt i ganu, fe fyddan nhw’n cael profiad o weithio fel tîm, rhyngweithio ag eraill a siarad yn gyhoeddus.

Ymuno â Chôr

Dewch draw i’n hymarfer nesaf i brofi sut beth yw bod yn rhan o Only Boys Aloud. 

Rydym ni’n groesawgar, yn gyfeillgar ac yn hamddenol, ac wastad wrth ein bodd o weld wynebau newydd, felly beth am roi cynnig ar sesiwn i weld a yw at eich dant chi?

11 o Gorau

Dim Clyweliadau

200+ o Aelodau

Dim Ffioedd

CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Digwyddiadau Ar y Gorwel

Beth Sydd ar y Gweill?

1 Hydref 2023
Lansiad Gorllewin Cymru Only Girls Aloud!
Bydd ein côr Only Girls Aloud yng ngorllewin Cymru yn cyfarfod ar gyfer eu hymarfer cyntaf!
Only Girls Aloud
10.00am
14 Hydref 2023
Ymarfer preswyl Only Kids Aloud
Only Kids Aloud