11-19 OED

Only Boys Aloud

Cymuned hyfryd o bobl ifanc sydd eisiau gwneud ffrindiau newydd, cadw traddodiadau Cymru’n fyw a dysgu sgiliau newydd.

Côr Only Boys Aloud

Fel rhan o Only Boys Aloud, mae dros 150 o fechgyn yn mynychu 11 o gorau ledled Cymru bob wythnos. Does dim clyweliadau, a chewch ymuno am ddim!

Dilynwch ni ar sianeli cyfryngau cymdeithasol OBA i glywed am ein cerddoriaeth, ein storïau a’n digwyddiadau diweddaraf.

Gwyliwch ni!

Ewch i’n Sianel Youtube  i weld pa fath o berfformiadau y gallech chi fod yn rhan ohonynt!

Gwrandewch arnom ni!

Yn 2022 lansiwyd Albwm Gen Z newydd i ddathlu ein 10fed pen-blwydd. Gwrandewch ar Only Boys Aloud a’n corau Aloud eraill.

Dewch i’n gweld yn fyw!

Mae gan aelodau Only Boys Aloud raglen brysur o berfformiadau drwy gydol y flwyddyn! Archwiliwch ein digwyddiadau sydd i ddod.

Fe aned Only Boys Aloud (OBA) o’r awydd i annog dynion ifanc Cymru i fod yn uchelgeisiol a rhoi iddynt y sgiliau i lwyddo mewn bywyd, ac mewn unrhyw yrfa. Gyda 150 o fechgyn yn mynychu 11 o gorau ledled Cymru, daw corau lleol ynghyd bob wythnos yn ystod y tymor i gael hwyl ac ymarfer mewn canolfannau cymunedol a chlybiau rygbi.

O gantorion profiadol i rai sydd erioed wedi rhoi cynnig arni o’r blaen, mae ein drysau wastad ar agor i aelodau newydd; gall unrhyw fachgen rhwng 11 a 19 oed ymuno. Mae OBA yn rhad ac am ddim, ac nid oes unrhyw glyweliadau na chwaith unrhyw farnu. Ein hethos yw bod yn gynhwysol; rydym ni’n agored i bawb, waeth beth yw eich cefndir.

OBA yw’r unig brosiect o’i fath yng Nghymru, a chaiff ei gynnal yn rhai o ardaloedd mwyaf difreintiedig y wlad. Mae’n ateb i’r lefelau isel o hunan-barch a dyhead sy’n aml yn rhan o brofiad bechgyn yn eu harddegau. Mae OBA yn darparu esiamplau cadarnhaol, cynyddu hyder, gwella llesiant, addysgu gwerthoedd parch ac amrywiaeth, ac yn meithrin cyfeillgarwch gydol oes.

Dan arweiniad arweinyddion corawl proffesiynol, caiff yr aelodau brofiadau cerddorol o ansawdd uchel, hyfforddiant perfformio a chyfleoedd i berfformio mewn digwyddiadau arbennig. Mae’r bechgyn yn canu repertoire amrywiol o ganeuon pop modern, darnau clasurol a cherddoriaeth gorawl draddodiadol Cymru.

Mae Cyn-aelodau OBA wedi llwyddo mewn pob agwedd ar fywyd, ac maen nhw’n cynnwys sêr theatr gerdd, gwyddonwyr, cantorion opera, cyfrifyddion a heddweision.

Pam ymuno â Chôr Only Boys Aloud?

Cynyddu Hyder

Mae ein harweinyddion corawl profiadol yn helpu ein bechgyn i ddatblygu eu hunanhyder. Boed drwy berfformio ar lwyfan, cael llinell o unawd neu ganu mewn stiwdio recordio, bydd eu hunan-barch yn disgleirio drwy eu bywyd bob dydd.

Synnwyr o Gymuned

Mae ein haelodau a’u teuluoedd yn aml yn dweud bod cymryd rhan yn ein gweithgarwch fel bod yn rhan o deulu. Rydym yn falch o gael cyfrannu pobl egnïol sy’n chwarae mwy o ran yn ein cymdeithas.

Datblygu Sgiliau

Drwy OBA, mae ein haelodau’n dysgu sgiliau bywyd sy’n eu helpu i gyflawni’u potensial, waeth pa lwybr y byddan nhw’n ei ddewis mewn bywyd. Y tu hwnt i ganu, fe fyddan nhw’n cael profiad o weithio fel tîm, rhyngweithio ag eraill a siarad yn gyhoeddus.

11 o Gorau

Dim Clyweliadau

150+ o Aelodau

Dim Ffioedd

GEN Z: Albwm Aloud

Mae ein tri chôr yn canu ar yr albwm: Only Boys Aloud, Only Girls Aloud ac Only Kids Aloud. Mae’r traciau’n amrywio o’r gân boblogaidd o’r West End, You Will Be Found o Dear Evan Hansen i ganeuon Cymraeg mwy traddodiadol, megis Gwinllan.

Only Boys Aloud - You Will Be Found o Dear Evan Hansen

Academi Only Boys Aloud

Cwrs preswyl i aelodau OBA sy’n fwy o ddifrif ynglŷn â dilyn gyrfa yn y celfyddydau perfformio, sy’n fwy parod i ymrwymo ac sydd â’r potensial lleisiol mwyaf.

Cyn-aelodau Only Boys Aloud

Grŵp bywiog o gyn-berfformwyr a raddiodd o OBA i fynd ymlaen i astudio neu i fyd gwaith.

Fforwm Aelodau OBA

Mae Fforwm Aelodau OBA yn rhoi cyfle i’n cyfranogwyr rannu eu barn a’u hawgrymiadau, gan gryfhau’r synnwyr o berchnogaeth o’u côr.

Prosiectau Blaenorol

Sound UK

Roedd hi’n fraint cael cynrhychioli Cymru fel rhan o brosiect Sound UK ‘A Song For Us’ ym mis Mawrth 2022. Roedd y prosiect hwn yn comisiynu cyfansoddwyr a cherddorion i ysgrifennu caneuon newydd wedi eu hysbrydoli gan bobl o’u hardal. Ar gyfer cân Cymru, comisiynwyd Amy Wadge – enillwr gwobr Grammy a llysgennad Aloud – a sylfaenydd Aloud Tim Rhys-Evans i ysgrifennu cân yn arbennig ar gyfer corau Aloud.

Prosiect Canu yn Japan

Roeddem ni’n falch iawn o gael gweithio ar y prosiect canu diwylliannol hwn mewn partneriaeth â thair ysgol yn Japan.

Gwybodaeth i deuluoedd

Yma, cewch atebion i’r cwestiynau mwyaf cyffredin a gawn ynghylch ymuno â chôr, ymarferion a pherfformiadau.

CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Digwyddiadau Ar y Gorwel

Beth Sydd ar y Gweill?

22 Gorffennaf 2024
Cyngerdd Academi Only Boys Aloud - Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
Cyngerdd Academi Only Boys Aloud - Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
Only Boys Aloud
Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
7.30pm