Gweithgareddau eraill

Prosiect Canu yn Japan

Mae Elusen Aloud yn falch o fod yn parhau â’n rhaglen o gyfnewid diwylliannol gydag ysgolion yn Japan, gan roi cyfleoedd i bobl ifanc yng Nghymru a Japan brofi a dysgu am ieithoedd a diwylliannau ei gilydd.

Yn dilyn y bartneriaeth gychwynnol hon, yng ngwanwyn 2023 parhaodd Elusen Aloud â’u gwaith gydag un o’r ysgolion partner, wrth i aelodau corau Only Boys Aloud a disgyblion o Ysgol Uwchradd Midorigaoka ddysgu a recordio trefniant dwyieithog newydd o ‘Hiraeth’ yn Gymraeg a Japanaeg.

Roedd aelodau Only Boys Aloud wrth eu bodd yn canu yn Japanaeg am y tro cyntaf. Lansiwyd fideo newydd ar Ddydd Gŵyl Dewi 2023 i nodi blwyddyn ers y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth Lywyddiaethol Oita:

Cynhaliodd y tîm weithdai mewn 3 ysgol gan gyflwyno disgyblion a phobl Japan i repertoire Only Boys Aloud, yn ogystal â meithrin cysylltiadau â swyddogion llywodraeth leol, adrannau celfyddydol a diwylliannol a chwmnïau sydd â chanolfannau yng Nghymru. Bu arweinwyr y corau hefyd yn dysgu repertoire Japaneaidd i’w defnyddio yn ymarferion corau Only Boys Aloud ym Mhrydain. 

Roedd y daith yn galluogi’r tîm i archwilio ystod o gyfleoedd i weithio mewn partneriaeth yn y dyfodol ar gyfer aelodau corau Only Boys Aloud a phobl ifanc yn Japan.

2021

Yng ngwanwyn 2020, roeddem ni’n trefnu taith er mwyn i Only Boys Aloud berfformio yn Japan, yn dilyn partneriaeth newydd rhwng Celfyddydau Rhyngwladol Cymru, Cyngor Celfyddydau Cymru, British Council a Llysgenhadaeth Japan.

Er i’r daith gael ei chanslo oherwydd pandemig COVID-19, roeddem ni’n benderfynol o gadw’r prosiect canu arfaethedig yn fyw.

Felly, yn 2021, roeddem wrth ein bodd o gymryd rhan mewn prosiect corawl rhithwir gyda thri chôr o blant 6000 o filltiroedd i ffwrdd yn Kitakyushu, Kumamoto ac Oita.

Gwnaeth rhai o fechgyn Only Boys Aloud gymryd rhan mewn ymarferion wythnosol gyda’r corau o Japan, wrth iddynt hwythau ddysgu’r emyn adnabyddus ‘Calon Lân’, wedi’u haddysgu gan Arweinyddion Côr Gwych Aloud.

I ddweud diolch yn y sesiwn rannu derfynol, fe wnaeth côr OBA berfformio’r glasur Anfonaf Angel a ysgrifennwyd gan Robat Arwyn a Hywel Gwynfryn.

Roeddem ni mor falch y llwyddwyd i fwrw ymlaen â’r prosiect cyfnewid diwylliannol pwysig hwn a’r cyfle i rannu celfyddyd Cymru 

CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Digwyddiadau Ar y Gorwel

Beth Sydd ar y Gweill?

22 Gorffennaf 2024
Cyngerdd Academi Only Boys Aloud - Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
Cyngerdd Academi Only Boys Aloud - Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
Only Boys Aloud
Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
7.30pm