ONLY GIRLS ALOUD

Only 'Fitzalan' Aloud

Roedd hi'n wych derbyn cyllid gan Gyngor Celfyddydau Cymru ar gyfer ein prosiect Cydweithio Creadigol newydd ac arloesol: ‘Only Fitzalan Aloud’!

Menter canu a chyfansoddi dros gyfnod o 10 wythnos oedd Only ‘Fitzalan’ Aloud. Cynhaliwyd y fenter yn ystod gwanwyn 2020 yn Ysgol Uwchradd Fitzalan yng Nghaerdydd. Cydweithiodd Arweinwyr Corau Aloud, Amy Wadge (cantores/cyfansoddwraig sydd wedi ennill gwobr Grammy a Llysgennad Aloud) ac adran gerddoriaeth Fitzalan i ddarparu gweithgareddau cyfansoddi pwrpasol ar gyfer merched yn eu harddegau, ac ymarferion canu Only Boys Aloud ar gyfer bechgyn. Nod y prosiect oedd cynyddu cyfranogiad disgyblion mewn gweithgareddau cerddorol, gan ddefnyddio canu fel catalydd ar gyfer hyder, dyheadau a pharch at eraill. Llwyddodd y prosiect i chwalu rhwystrau yr oedd llawer o’r myfyrwyr yn eu hwynebu ac roedd yn hynod arloesol o ran ei ymrwymiad i ddeall a gwella dysgu trawsddiwylliannol. Gallwch weld gwerthusiad ffurfiol o’r prosiect yma. Dywedodd yr Ymgynghorydd Gwerthuso, Clare Williams: ”O’m profiad i, prin iawn ydy’r prosiectau sydd wedi cyflawni newid cyffredinol fel hyn a chael cymaint o effaith ag y gwnaeth y prosiect hwn’.  Gosododd y prosiect y sylfaen ar gyfer datblygu rhaglen ein côr Only Girls Aloud gyda merched yn eu harddegau yng Nghymru.

Meddai un cyfranogwr:

“Mae fy hyder wedi gwella. Yn wreiddiol, roedd arnaf i ofn canu o flaen pobl – mae gwneud rhywbeth o’i le yn gwneud i mi deimlo embaras. Ond rwy wedi dysgu bod pawb yn gwneud rhywbeth o’i le felly pam ddylwn i deimlo embaras?”

Roedd llwyddiant y prosiect hwn hefyd yn tystio i ansawdd a chydraddoldeb y bartneriaeth. Dyma’r tro cyntaf i Elusen Aloud ac Ysgol Uwchradd Fitzalan fod yn rhan o’r fath gyfle, ac roedd y naill yn awyddus iawn i ddysgu oddi wrth y llall,  er mwyn gwella eu gwybodaeth, cyfnewid sgiliau a chyfoethogi dulliau cyflawni.

Meddai Staff Cerdd Fitzalan wrth ein gwerthuswr:

“Roedd gweithio gyda staff Aloud yn bleser pur ac yn fraint, ac mae hynny wedi llywio ein hymarfer at y dyfodol. Roedd staff Aloud yn gefnogol i’r disgyblion a’r staff, ac roedd hynny’n creu awyrgylch hyfryd bob wythnos. Rydym ni wedi mwynhau cydweithio ag Aloud yn fawr iawn ac edrychwn ymlaen at weithio gyda’n gilydd eto.”

“Teimlai’r disgyblion eu bod yn cael eu gwerthfawrogi a’u bod yn arbennig am eu bod nhw’n rhan o’r unig ysgol i gael ei dewis ar gyfer y prosiect hwn. Mae hyder y disgyblion i berfformio fel rhan o ensemble wedi datblygu’n fawr am fod tîm Aloud bob amser yn gefnogol i’n disgyblion ac yn eu hannog. Roeddem ni hefyd wedi sylwi bod hyder y disgyblion mewn darllen nodiant yn eu gwersi cwricwlwm wedi gwella o ganlyniad i ddefnyddio sgôr yn eu hymarferion Aloud a mynd i’r afael â’r her.”

CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Digwyddiadau Ar y Gorwel

Beth Sydd ar y Gweill?

Sori, does dim digwyddiadau ar y gorwel. Rhowch gynnig arall arni yn nes ymlaen.