ONLY GIRLS ALOUD

Only 'Fitzalan' Aloud

Rydym wrth ein bodd o dderbyn cyllid gan Gyngor Celfyddydau Cymru i’n prosiect Cydweithio Creadigol newydd ac arloesol: ‘Only Fitzalan Aloud’!

Cynhaliwyd y fenter ganu a chyfansoddi dros gyfnod o 10 wythnos yng ngwanwyn 2020 yn Ysgol Uwchradd Fitzalan yng Nghaerdydd. Bu Arweinyddion Côr Aloud, Amy Wadge (Llysgennad Aloud, cantores / cyfansoddwr caneuon ac enillydd Gwobr Grammy) ac adran gerdd Fitzalan yn cydweithio i gynnal gweithgarwch cyfansoddi caneuon pwrpasol i ferched yn eu harddegau ac ymarferion canu yn arddull OBA i fechgyn.

Mae Ysgol Uwchradd Fitzalan yn gyfoethog o amrywiol; daw’r rhan fwyaf o’i disgyblion o gefndiroedd lleiafrifoedd ethnig, ac mae hefyd gan yr ysgol lefelau uchel o amddifadedd economaidd-gymdeithasol. Nod y prosiect oedd cynyddu cyfranogiad y disgyblion mewn gweithgarwch cerddorol, gan ddefnyddio canu i sbarduno hyder, dyhead a pharch at ei gilydd. 

Llwyddodd y prosiect i chwalu rhwystrau y mae llawer o’r disgyblion yn eu hwynebu ac roedd yn hynod arloesol yn ei ymrwymiad i ddeall a gwella’r arfer o ddysgu ar draws diwylliannau.

Cynhaliwyd y fenter ganu a chyfansoddi dros gyfnod o 10 wythnos yng ngwanwyn 2020 yn Ysgol Uwchradd Fitzalan yng Nghaerdydd. Bu Arweinyddion Côr Aloud, Amy Wadge (Llysgennad Aloud, cantores / cyfansoddwr caneuon ac enillydd Gwobr Grammy) ac adran gerdd Fitzalan yn cydweithio i gynnal gweithgarwch cyfansoddi caneuon pwrpasol i ferched yn eu harddegau ac ymarferion canu yn arddull OBA i fechgyn.

Mae Ysgol Uwchradd Fitzalan yn gyfoethog o amrywiol; daw’r rhan fwyaf o’i disgyblion o gefndiroedd lleiafrifoedd ethnig, ac mae hefyd gan yr ysgol lefelau uchel o amddifadedd economaidd-gymdeithasol. Nod y prosiect oedd cynyddu cyfranogiad y disgyblion mewn gweithgarwch cerddorol, gan ddefnyddio canu i sbarduno hyder, dyhead a pharch at ei gilydd.

Llwyddodd y prosiect i chwalu rhwystrau y mae llawer o’r disgyblion yn eu hwynebu ac roedd yn hynod arloesol yn ei ymrwymiad i ddeall a gwella’r arfer o ddysgu ar draws diwylliannau.

Mae gwerthusiad ffurfiol o’r prosiect i’w weld fan yma.

Meddai’r ymgynghorydd Clare Williams: “Prin fy mod wedi gweld prosiect yn cyflawni trawsnewid drwyddo draw ac yn cael mwy o effaith na’r un hwn.”

Meddai un cyfranogwr:

“Mae fy hyder wedi gwella. Yn wreiddiol, roedd arnaf i ofn canu o flaen pobl – mae gwneud rhywbeth o’i le yn gwneud i mi deimlo embaras. Ond rwy wedi dysgu bod pawb yn gwneud rhywbeth o’i le felly pam ddylwn i deimlo embaras?”

Roedd llwyddiant y prosiect hwn hefyd yn tystio i ansawdd a chydraddoldeb y bartneriaeth. Dyma’r tro cyntaf i Elusen Aloud ac Ysgol Uwchradd Fitzalan fod yn rhan o’r fath gyfle, ac roedd ganddynt ill dwy lawer i’w ddysgu oddi wrth ei gilydd, er mwyn gwella eu gwybodaeth, cyfnewid sgiliau a chyfoethogi dulliau cyflawni.

Meddai Staff Cerdd Fitzalan wrth ein gwerthuswr:

“Roedd gweithio gyda staff Aloud yn bleser pur ac yn fraint ac mae hynny wedi llywio ein hymarfer at y dyfodol. Roedd staff Aloud yn gefnogol i’r disgyblion a’r staff, ac roedd hynny’n creu awyrgylch hyfryd bob wythnos. Rydym ni wedi mwynhau cydweithio ag Aloud yn fawr iawn ac edrychwn ymlaen at weithio gyda’n gilydd eto.”

“Teimlai’r disgyblion eu bod yn cael eu gwerthfawrogi a’u bod yn arbennig am eu bod nhw’n rhan o’r unig ysgol i gael ei dewis ar gyfer y prosiect hwn. Mae hyder y disgyblion i berfformio fel rhan o ensemble wedi datblygu’n fawr am fod tîm Aloud bob amser yn gefnogol i’n disgyblion ac yn eu hannog. Roeddem ni hefyd wedi sylwi bod hyder y disgyblion mewn darllen nodiant yn eu gwersi cwricwlwm wedi gwella o ganlyniad i ddefnyddio sgôr yn eu hymarferion Aloud a mynd i’r afael â’r her.”

CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Digwyddiadau Ar y Gorwel

Beth Sydd ar y Gweill?

1 Hydref 2023
Lansiad Gorllewin Cymru Only Girls Aloud!
Bydd ein côr Only Girls Aloud yng ngorllewin Cymru yn cyfarfod ar gyfer eu hymarfer cyntaf!
Only Girls Aloud
10.00am
14 Hydref 2023
Ymarfer preswyl Only Kids Aloud
Only Kids Aloud