Ocommunity project

Hyrwyddo cynaliadwyedd drwy gyfansoddi

Partnerniaeth newydd Elusen Aloud a Phorthladd Aberdaugleddau.

Mae Elusen Aloud a Phorthladd Aberdaugleddau yn gweithio mewn partneriaeth ar brosiect cyfansoddi newydd wedi ei gefnogi gan gynllun CultureStep Arts & Business Cymru.

Dros gyfnod o dair wythnos ym mis Mai 2022, bydd disgyblion o Ysgol Harri Tudur, Penfro yn cael y cyfle prin ac unigryw i gydweithio gyda chyfansoddwr proffesiynol – wedi cael ei gomisiynu gan Elusen Aloud – i greu cân newydd, wreiddiol sy’n adlewyrchu teimladau’r disgyblion am bwysigrwydd amddiffyn lles y blaned. 

Bydd staff Porthladd Aberdaugleddau ynghyd â phartneriaid y prosiect gan gynnwys Gwasanaethau Datblygu Wave Hub, Egni Morol Cymru ac ORE Catapult yn ymweld â’r ysgol i siarad â’r plant am eu prosiect morol newydd Doc Penfro, i gyflwyno eu gwaith a’u cynlluniau o amgylch egni cynaliadwy yn yr ardal ar gyfer y dyfodol. Bydd Arweinwyr Côr o Elusen Aloud yna wrth-law i helpu grŵp o ddisgyblion sy’n astudio TGAU Cerddoriaeth i gyfansoddi alaw a geiriau eu hunain, gan gymryd ysbrydoliaeth o gyflwyniadau y siaradwyr gwâdd. 

Bydd creadigaethau cerddorol y disgyblion yna yn cael eu recordio i greu campwaith bwerus a fydd yn codi ymwybyddiaeth o’r ailddatblygiad. Bydd Elusen Aloud a Phorthladd Aberdaugleddau yn gweithio gydag aelodau o’r gymuned a fydd yn cymryd rhan yn y recordiad ac yn ymddangos yn y fideo gerddorol gorffenedig. 

Yn ogystal â chodi ymwybyddiaeth o gynlluniau datblygu Porthladd Aberdaugleddau, bydd y prosiect hwn yn dathlu ymlediad diweddar Elusen Aloud i Orllewin Cymru ar ôl iddynt lawnsio tri côr Only Boys Aloud newydd: yng Ngheredigion, Sir Gâr a Hwlffordd. Dywedodd Craig Yates, Cyfarwyddwr Creadigol Elusen Aloud 

“Mae’n hynod braf cael gweithio gyda Porthladd Aberdaugleddau ac Ysgol Harri Tudur ar y prosiect cyfansoddi unigryw hwn. Mae hi mor bwysig fod gan bobl ifanc gyfle i fynegi eu barn, yn enwedig ar bynciau mor allweddol â chynaliadwyedd amgylcheddol. Rydym yn edrych ymlaen i glywed eu syniadau ac yn methu aros i weld y darn terfynol!”

Dywedodd Lauren Williams, Swyddog Ymgysylltu Cymunedol Porthladd Aberdaugleddau 

“Mae’r bartneriaeth yma gydag Elusen Aloud yn unigryw a chyffrous. Rydym yn edrych ymlaen i siarad â disgyblion lleol am brosiect morol Doc Penfro a’r cyfleoedd sydd ar gael iddynt o ran gyrfa, delio â newid hinsawdd a’r effaith economaidd a gaiff ar yr ardal. Rydym yn gobeithio y bydd y fideo cerddoriaeth gorffenedig yn ysbrydoli pawb yn yr ardal i deimlo’n gyffrous ynghylch prosiect morol Doc Penfro a theimlo’n falch bod y cyfle gwerthfawr yma yn digwydd yng nghalon eu cymuned.”

Hoffem ddiolch i gynllun CultureStep Arts & Business Cymru am gefnogi’r prosiect cyffrous hwn.
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Digwyddiadau Ar y Gorwel

Beth Sydd ar y Gweill?

3 Rhagfyr 2022
Recordiad Darlledu Nadolig Aloud (Digwyddiad Preifat)
Recordiad Nadolig Aloud sy'n cynnwys ein holl gorau Aloud. Bydd y perfformiad yn cael ei ffilmio fel rhan o'n cyfres ddogfen gan Orchard Media er mwyn ei ryddhau ar S4C dros yr Ŵyl.
Merched Aloud, Only Boys Aloud, Only Kids Aloud
Eglwys Gadeiriol Aberhonddu, LD3 9DP
17 Rhagfyr 2022
Carolau dan olau cannwyll
Bydd ein corau Only Boys Aloud Gogledd Cymru yn perfformio fel rhan o gyngerdd carolau elusennol arbennig yng Nghadeirlan Llanelwy.
Only Boys Aloud
Eglwys Gadeiriol Llanelwy
7.00pm