Ocommunity project

Hyrwyddo cynaliadwyedd drwy gyfansoddi

Partnerniaeth newydd Elusen Aloud a Phorthladd Aberdaugleddau.

Mae Elusen Aloud a Phorthladd Aberdaugleddau wedi gweithio mewn partneriaeth ar brosiect cyfansoddi cyffrous wedi ei gefnogi gan gynllun CultureStep Arts & Business Cymru.

Dros gyfnod o dair wythnos ym mis Mai 2022, cafodd disgyblion o Ysgol Harri Tudur, Penfro gyfle prin ac unigryw i gydweithio gyda chyfansoddwr proffesiynol – wedi cael ei gomisiynu gan Elusen Aloud – i greu cân newydd, wreiddiol sy’n adlewyrchu teimladau’r disgyblion am bwysigrwydd amddiffyn lles y blaned. 

Bu staff Porthladd Aberdaugleddau ynghyd â phartneriaid eraill y prosiect, gan gynnwys Pŵer y Môr Celtaidd, Ynni Morol Cymru ac ORE Catapult yn ymweld â’r ysgol i siarad â’r plant am eu prosiect morol newydd Doc Penfro, i gyflwyno eu gwaith a’u cynlluniau o ran ynni cynaliadwy yn yr ardal ar gyfer y dyfodol. Yna, bu Arweinwyr Côr o Elusen Aloud yn helpu grŵp o ddisgyblion  TGAU Cerddoriaeth i gyfansoddi alaw a geiriau eu hunain, gan gymryd ysbrydoliaeth o gyflwyniadau y siaradwyr gwadd. 

Recordiwyd creadigaethau cerddorol y disgyblion i greu campwaith pwerus i godi ymwybyddiaeth o’r prosiect ailddatblygu. Cymerodd aelodau o’r gymuned ran yn y recordiad a’r fideo gorffenedig. 

Yn ogystal â chodi ymwybyddiaeth o gynlluniau datblygu Porthladd Aberdaugleddau, roedd y prosiect hwn yn dathlu ymlediad Elusen Aloud i orllewin Cymru, dywedodd Craig Yates, Cyfarwyddwr Creadigol Elusen Aloud 

“Roedd yn hynod braf cael gweithio gyda Porthladd Aberdaugleddau ac Ysgol Harri Tudur ar y prosiect cyfansoddi unigryw hwn. Mae hi mor bwysig fod gan bobl ifanc gyfle i fynegi eu barn, yn enwedig ar bynciau mor allweddol â chynaliadwyedd amgylcheddol. Rydym wedi'n plesio'n arw â'r fideo cerdd terfynol!”

Dywedodd Hollie Phillips, Cynorthwyydd Ymgysylltu Cymunedol Porthladd Aberdaugleddau 

"Mae'r cydweithio wedi bod yn wych o’r dechrau i'r diwedd. Cawsom siarad gyda'r disgyblion o Ysgol Harri Tudur ynghylch prosiect morol Doc Penfro, i'w hysbrydoli i ysgrifennu'r geiriau a rhoi gwybodaeth iddynt am y datblygiadau sy'n digwydd yn eu tref. Gobeithio ein bod wedi tanio rhywfaint o ddiddordeb yn y mathau o yrfaoedd a allai fod ar gael iddynt ar garreg eu drws wrth inni chwarae ein rhan yn y dasg o gyflawni targedau Sero Net y wlad a chreu swyddi gwyrdd lleol ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol."

Hoffem ddiolch i gynllun CultureStep Arts & Business Cymru am gefnogi’r prosiect cyffrous hwn.

CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Digwyddiadau Ar y Gorwel

Beth Sydd ar y Gweill?

22 Gorffennaf 2024
Cyngerdd Academi Only Boys Aloud - Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
Cyngerdd Academi Only Boys Aloud - Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
Only Boys Aloud
Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
7.30pm