GWEITHGAREDDAU GYDA MERCHED

Gweithgareddau Corawl gyda Merched

Rydym ni’n teimlo’n gyffrous iawn ynglŷn â datblygu gweithgareddau corawl newydd i Ferched Ifanc yng Nghymru. Mae ein prosiectau newydd wedi’u sefydlu mewn ymateb i’r galw mawr yn y cymunedau’r ydym ni’n gweithio gyda nhw.

Ers peth amser, rydym ni wedi bod yn ymwybodol o’r galw enfawr sydd am i Elusen Aloud gynnig rhaglen o ganu i ferched yn eu harddegau. Rydym ni hefyd yn gwybod bod yr heriau sy’n wynebu menywod ifanc yng Nghymru yn aml yn wahanol iawn i’r rhai sy’n wynebu dynion ifanc.

Yn 2020, fe wnaethom lansio ein prosiect peilot cyntaf erioed yn gweithio merched yn Ysgol Uwchradd Fitzalan er mwyn dechrau gosod y seiliau i brosiectau mwy parhaol i ferched. Arweiniwyd y prosiect gan Amy Wadge, un o Lysgenhadon Aloud a chantores a chyfansoddwr caneuon sydd wedi ennill Gwobr Grammy. Fel rhan o’r prosiect roedd disgyblion o amryw gefndiroedd ethnig yn cymryd rhan mewn cyfres o weithdai cyfansoddi caneuon.

Mae ein profiadau yn Ysgol Uwchradd Fitzalan wedi rhoi dealltwriaeth ddefnyddiol o’r ffordd orau i ddatblygu Gweithgareddau Canu i Ferched, ac rydym mewn trafodaeth â sefydliadau ieuenctid a chelfyddydol yn ein rhwydweithiau i greu cynllun at y dyfodol.

I gael yr wybodaeth ddiweddaraf am ein Gweithgareddau gyda Merched, cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr gan ddefnyddio’r ddolen isod neu gallwch ein dilyn ar sianeli’r cyfryngau cymdeithasol.

Os ydych yn gyn aelod o Only Kids Aloud a bod gennych ddiddordeb mewn bod yn rhan o weithgareddau gyda merched yn eu harddegau yn y dyfodol, gwnewch yn siŵr eich bod yn ymuno â Chynllun Cyn-aelodau OKA er mwyn derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf.

Merched Aloud 2021

Rydym yn falch iawn o gyflwyno Merched Aloud! Canu, gwneud ffrindiau newydd a bod yn rhan o gymuned sy’n tyfu.

Diolch i gefnogaeth hael Cyngor Celfyddydau Cymru, rydym yn gyffrous iawn i gyhoeddi prosiect peilot 12 sesiwn ar gyfer merched 11-16 oed.

Bydd sesiwn gyntaf ‘Merched Aloud’ yn cael ei chynnal yng Nghaerdydd a bydd yn rhedeg unwaith y mis am 12 o ymarferion.

  • Dewch i ymuno â’r sesiwn flasu ar fore Sadwrn 16 Hydref
  • Bydd y sesiynau’n cael eu cynnal mewn lleoliad yng nghanol Caerdydd
  • Dim clyweliadau – dim ffioedd

E-bostiwch [email protected] i gofrestru ar gyfer y sesiwn flasu.

CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Digwyddiadau Ar y Gorwel

Beth Sydd ar y Gweill?

18 Hydref 2021
Dyddiad cau clyweliadau Corws Only Kids Aloud
Only Kids Aloud
Ar-lein
3 Gorffennaf 2022
Cyngerdd Pen-blwydd Only Boys Aloud
Gweithgareddau Eraill, Gweithgareddau i Ferched, Only Boys Aloud, Only Kids Aloud
Neuadd Dewi Sant, Caerdydd