Fforwm Ieuenctid

Mae ein Fforwm Ieuenctid yn rhoi cyfle i aelodau côr Only Boys Aloud ddweud eu dweud ar bob agwedd ar ein gweithgarwch, a llwyfan i rannu eu barn a'u hawgrymiadau ar ddatblygiad yr elusen.

Mae pobl ifanc yn chwarae rhan greiddiol yn y broses o wneud penderfyniadau yn Elusen Aloud.

Mae ein Fforwm Ieuenctid yn rhoi cyfle i aelodau côr Only Boys Aloud ddweud eu dweud ar bob agwedd ar ein gweithgarwch, a llwyfan i rannu eu barn a’u hawgrymiadau ar ddatblygiad yr elusen.

Mae’r Fforwm Ieuenctid yn cynnwys cynrychiolwyr o’n corau Only Boys Aloud o bob cwr o Gymru. Maent yn cwrdd unwaith y tymor i drafod materion sy’n bwysig iddyn nhw.

Chwaraeodd ein Fforwm Ieuenctid ran weithredol yn y gwaith o ddatblygu ein Gweledigaeth, Cenhadlaeth, Gwerthoedd a Nodau newydd, sy’n sail i’n cynllun strategol.

Mae lleisiau pobl ifanc yn llywio’r repertoire rydym yn ei ddysgu mewn ymarferion a ble rydym yn ceisio cyfleoedd i berfformio. Roedd hyn yn cynnwys ein perfformiad fflach dorf fel rhan o ddathliadau cwpan y byd Gŵyl Cymru 2022.

Mae adborth gan y Fforwm Ieuenctid yn dylanwadu ar benderfyniadau Bwrdd Elusen Aloud. Gwelwyd hyn pan wrandawyd ar leisiau pobl ifanc wrth benderfynu ar frand ein côr ar gyfer y dyfodol.

Mae aelodau’r Fforwm Ieuenctid hefyd yn cefnogi’r elusen gyda syniadau, ac wrth weithio ar ymgyrchoedd codi arian ac ar y cyfryngau cymdeithasol. Maent hefyd yn gweithredu fel llysgenhadon mewn digwyddiadau allweddol, megis ein cinio codi arian.

Mae bod yn aelod o’r Fforwm Ieuenctid yn gwella hyder yr aelodau, yn gwella eu sgiliau gwrando a chyfathrebu ac yn rhoi ymdeimlad o falchder yn eu côr i’r bobl ifanc.  Mae cyn-aelodau o’r Fforwm Ieuenctid wedi mynd ymlaen i ymgymryd â rolau yn Senedd Ieuenctid Cymru ac fel Maer Ieuenctid Merthyr Tudful.

Uwchgynhadledd Ieuenctid y G7

Yng ngwanwyn 2021, roedd Aelodau Fforwm OBA yn falch o gael cymryd rhan yn Uwchgynhadledd Ieuenctid y G7. Dyma fideo byr isod a gyflwynwyd yn y digwyddiad, sy’n tynnu sylw at y materion byd-eang sydd bwysicaf iddynt.

CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Digwyddiadau Ar y Gorwel

Beth Sydd ar y Gweill?

22 Gorffennaf 2024
Cyngerdd Academi Only Boys Aloud - Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
Only Boys Aloud Academi Concert - Royal Welsh College of Music & Drama
Only Boys Aloud
Royal Welsh College of Music & Drama, Cardiff
7.00pm