Fforwm Ieuenctid

Mae ein Fforwm Ieuenctid yn rhoi cyfle i aelodau côr i ddweud eu dweud am bob agwedd ar weithgaredd ac yn rhoi llwyfan i rannu eu barn ac awgrymiadau ynghylch datblygiad yr elusen.

Mae Pobl Ifanc wrth wraidd gwneud penderfyniadau yn Elusen Aloud.

Mae ein Fforwm Ieuenctid yn rhoi cyfle i aelodau côr i ddweud eu dweud am bob agwedd ar weithgaredd ac yn rhoi llwyfan i rannu eu barn ac awgrymiadau ynghylch datblygiad yr elusen.

Mae’r Fforwm Ieuenctid yn cynnwys cynrychiolwyr o bob un o’n corau ledled Cymru sy’n cwrdd unwaith bob tymor i drafod y materion sy’n bwysig iddyn nhw.

Roedd gan ein Fforwm Ieuenctid ran weithredol yn natblygiad ein Gweledigaeth, Cenhadaeth, Gwerthoedd ac Amcanion newydd sy’n sail i’n cynllun strategol.

 

 

Mae lleisiau pobl ifanc yn llywio’r repertoire rydym yn ei ddysgu mewn ymarferion a lle rydym yn ceisio cyfleoedd i berfformio. Roedd hyn yn cynnwys ein perfformiad fflach dorf fel rhan o ddathliadau cwpan y byd Gŵyl Cymru 2022.

Mae adborth gan y Fforwm Ieuenctid yn llywio penderfyniadau Bwrdd yr Elusen Aloud. Dangoswyd hyn fwyaf diweddar pan lywiodd lleisiau pobl ifanc frandio ein côr wrth fynd ymlaen.

Mae aelodau’r Fforwm Ieuenctid hefyd yn cefnogi’r elusen gyda syniadau a chyflwyno ein cyfryngau cymdeithasol ac ymgyrchoedd codi arian yn ogystal â gweithredu fel llysgenhadon mewn digwyddiadau allweddol megis ein cinio codi arian.

Mae bod yn aelod o’r Fforwm Ieuenctid yn gwella hyder yr aelodau, yn gwella eu sgiliau gwrando a chyfathrebu ac yn rhoi ymdeimlad o falchder yn eu côr i’r bobl ifanc.  Mae cyn-aelodau’r Fforwm Ieuenctid wedi mynd ymlaen i ymgymryd â rolau gyda Senedd Ieuenctid Cymru ac fel Maer Ieuenctid Merthyr Tudful.

Uwchgynhadledd Ieuenctid y G7

Yng ngwanwyn 2021, roedd Aelodau Fforwm OBA yn falch o gael cymryd rhan yn Uwchgynhadledd Ieuenctid y G7. Dyma fideo byr isod a gyflwynwyd yn y digwyddiad, sy’n tynnu sylw at y materion byd-eang sydd bwysicaf iddynt.

CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Digwyddiadau Ar y Gorwel

Beth Sydd ar y Gweill?

12 Mehefin 2023
Ymarfer Only Boys Aloud - Y Rhyl
Ymarfer Only Boys Aloud | Bob Dydd Llun
Only Boys Aloud
Yr Eglwys Unedig yn y Rhyl, Stryd y Dŵr, Y Rhyl LL18 1SP
6.30pm
12 Mehefin 2023
Ymarfer Only Boys Aloud - Cwmbrân
Ymarfer Only Boys Aloud | Bob Dydd Llun
Only Boys Aloud
Nant Bran, Hoel Cwmbran Uchaf, Cwmbran, NP44 1SN
6.30pm