Polisi Preifatrwydd

Datganiad Preifatrwydd Elusen Aloud

Mae Elusen Aloud yn Parchu eich Preifatrwydd

Cyfeiriad cofrestredig: Tŷ Derw, Lime Tree Court, Parc Busnes Porth Caerdydd, Caerdydd CF23 8AB

Rydym yn elusen gofrestredig, rhif cofrestru: 1147922

Rydym yn cydymffurfio â Deddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) 2018. Bydd cyfathrebiadau electronig yn cael eu gwneud yn unol â’r Rheoliadau Preifatrwydd a Chyfathrebiadau Electronig (PECR).

Casglwn ddata personol y gallech ei roi’n wirfoddol wrth archebu tocynnau, gwneud pryniad, ymuno fel aelod neu drwy ffurflen rodd neu wrth gofrestru i dderbyn e-gylchlythyr. Gallai gwybodaeth bersonol a gasglwn gynnwys:

 • eich enw llawn, teitl a dyddiad geni
 • cyfeiriad post, cyfeiriad e-bost a rhif ffôn

Byddwn hefyd yn casglu a dal gwybodaeth am unrhyw gyswllt a gewch â ni fel prynwr tocynnau, rhoddwr neu gefnogwr Elusen Aloud, a gallai gynnwys manylion:

 • prynu tocynnau a phresenoldeb mewn digwyddiadau
 • statws aelodaeth a rhoddwr, gan gynnwys manylion talu lle y bo’n berthnasol
 • dewisiadau cyswllt
 • gwybodaeth am roddion, gan gynnwys manylion talu lle y bo’n berthnasol
 • Statws Rhodd Cymorth
 • manylion gohebiaeth a anfonwyd atoch, neu a dderbyniwyd oddi wrthych
 • unrhyw wybodaeth arall a ddarparwyd gennych ar gais Elusen Aloud i brosesu trafodiad

Pan ofynnwn i chi ddarparu gwybodaeth bersonol, rhown wybod i chi pam ein bod yn gofyn, a sut byddwn yn defnyddio eich data, drwy eich cyfeirio at yr hysbysiad hwn.

Yn dibynnu ar eich perthynas ag Elusen Aloud, a’r dewisiadau a nodwyd gennych, gallai data yr ydym yn ei ddal gael ei ddefnyddio i anfon gwybodaeth hyrwyddo, marchnata, aelodaeth neu godi arian i chi drwy’r post, dros y ffôn neu drwy ddulliau electronig. Gall y mathau hyn o gyfathrebiadau gynnwys:

 • Rhoi gwybod i chi am gynnyrch, gwasanaethau neu ddigwyddiadau eraill sy’n ymwneud ag Elusen Aloud, megis perfformiadau neu ddigwyddiadau sydd ar y gweill neu gynigion ar docynnau
 • Newyddion a diweddariadau am Elusen Aloud ac e-gylchlythyrau marchnata neu i gefnogwyr.
 • Gwybodaeth am ymgyrchoedd codi arian, gan gynnwys ceisiadau achlysurol wedi’u targedu i ystyried ein cefnogi mewn amryw ffyrdd.
 • Cyfathrebiadau perthnasol eraill yn seiliedig ar eich perthynas ag Elusen Aloud.

Deallwn fod eich gwybodaeth bersonol a’ch preifatrwydd yn bwysig i chi. Gwnawn bob ymdrech i sicrhau bod yr wybodaeth a rannwch â ni yn cael ei chofnodi’n gywir, ei chadw’n ddiogel a’i defnyddio’n unol â’ch dymuniadau’n unig. Diogelwn eich gwybodaeth bersonol a glynwn wrth yr holl ddeddfwriaeth diogelu data bresennol mewn perthynas â diogelu preifatrwydd. Nid ydym yn rhoi, gwerthu na chyfnewid ein data rhestr bostio â thrydydd partïon. Caiff yr wybodaeth a ddarperwch ei defnyddio’n bennaf i ddiogelu eich pryniadau a’ch presenoldeb mewn digwyddiadau a hefyd i roi gwybod i chi am weithgareddau Elusen Aloud.

Ni fyddwn byth yn rhannu eich data personol â chwmnïau allanol ar wahân i’r rhai hynny a gaiff eu dewis i brosesu manylion ein cwsmeriaid at ddibenion trafodion tocynnau neu roddion. Mae gennym drefniadau contractiol yn eu lle gyda’r sefydliadau hyn i sicrhau bod eich data’n ddiogel ac yn cael eu diogelu bob amser. Dylai ceisiadau i wybodaeth gael ei thynnu o’r systemau hyn gael eu gwneud yn uniongyrchol i Elusen Aloud. Mae’r cyflenwyr y mae gennym drefniadau contractiol gyda nhw’n cynnwys:

Rydym eisiau gwneud yn siŵr bod eich gwybodaeth bersonol yn gywir a chyfredol. Gallwch ofyn i ni gywiro neu waredu gwybodaeth y credwch sy’n anghywir. Os ydych yn dymuno arfer unrhyw rai o’ch hawliau, fel sydd wedi’u rhestru isod, ysgrifennwch atom at [email protected]

a. Mynediad i’ch gwybodaeth bersonol;
b. Gwrthwynebu i’ch gwybodaeth bersonol gael ei phrosesu;
c. Gwrthwynebu penderfyniadau a phroffilio awtomatig;
d. Cyfyngu ar brosesu eich gwybodaeth bersonol;
e. Cludadwyedd eich data personol;
f. Cywiro eich gwybodaeth bersonol;
g. Dileu eich gwybodaeth bersonol.

Os gwnewch gais yn ymwneud ag unrhyw un o’r hawliau sydd wedi’u rhestru uchod, byddwn yn ystyried pob cais yn unol â’r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data. Ni chaiff ffi weinyddol ei chodi am ystyried a/neu gydymffurfio â chais o’r fath a darperir ymateb o fewn 30 diwrnod. Ar ôl gwirio pwy ydych yn llwyddiannus, bydd gennych yr hawl i dderbyn yr wybodaeth ganlynol ynglŷn â sut mae eich gwybodaeth bersonol yn cael ei phrosesu:

a. Dibenion casglu, prosesu, defnyddio a storio eich data personol.
b. Ffynhonnell/ffynonellau’r wybodaeth bersonol, os na chafwyd hi oddi wrthych chi.
c. Categorïau’r data personol sydd wedi’i storio amdanoch chi.
d. Derbynwyr neu gategorïau’r derbynwyr y mae, neu y gallai eich data personol fod wedi’i drosglwyddo iddynt, ynghyd â lleoliad y derbynwyr hynny.
e. Y cyfnod y rhagwelir y caiff eich data personol ei storio.
f. Y defnydd o unrhyw brosesau penderfynu a/neu broffilio awtomatig.

Gallwch wneud y cais uchod drwy anfon e-bost neu drwy ysgrifennu at: [email protected]

Diogelwch

Nid yw trosglwyddo gwybodaeth drwy’r rhyngrwyd neu e-bost yn gwbl ddiogel. Er y gwnawn ein gorau i ddiogelu eich data personol, ni allwn warantu diogelwch data tra eich bod yn ei drosglwyddo i’n gwefan; byddwch yn gwneud unrhyw drosglwyddiadau o’r fath ar eich risg eich hun. Unwaith y byddwn wedi derbyn eich data personol, byddwn yn defnyddio gweithdrefnau llym a nodweddion diogelwch i geisio atal mynediad heb ei awdurdodi. Byddwn yn prosesu, datgelu neu rannu eich data personol yn unig os bydd hynny’n ofynnol gan y gyfraith neu o gredu’n ddidwyll bod gwneud hynny’n angenrheidiol er mwyn cydymffurfio â gofynion cyfreithiol neu broses gyfreithiol a gyflwynir i ni neu’r Wefan.

Dolenni trydydd partïon

Efallai y gwelwch ddolenni i drydydd partïon ar ein Gwefan. Dylai fod gan y gwefannau hyn eu polisïau preifatrwydd eu hunain, y dylech eu gwirio. Ni dderbyniwn unrhyw gyfrifoldeb nac atebolrwydd am eu polisïau pa beth bynnag am nad oes gennym reolaeth drostynt. Mewn achosion pan fyddwn yn defnyddio gwefannau allanol wedi’u darparu gan sefydliadau eraill megis Twitter, YouTube neu Facebook, byddem yn gofyn ichi droi at eu polisïau preifatrwydd nhw.

Mae gennych yr hawl i gyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth os y credwch fod eich data wedi’i brosesu mewn ffordd nad yw’n cydymffurfio â’r GDPR. Gallwch wneud hynny drwy ffonio llinell gymorth Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth ar 0303 123 1113 neu drwy’r ddolen i’w gwefan: https://ico.org.uk/

Ebrill 2021