Swyddi Gwag Presennol

Yn Elusen Aloud, rydym ni’n ymfalchïo yn y gwaith hyfryd a wnawn. Boed yn gweithio fel arweinydd côr a helpu bechgyn Only Boys Aloud gyda’u hyfforddiant lleisiol, codi arian i’r elusen, helpu gyda’n calendr prysur o ddigwyddiadau, neu rywbeth arall yn llwyr, rydym ni’n hoff o gael hwyl a gweithio i wella ein cymuned.

Ysgrifennwr Ceisiadau a Chynnwys

Ysgrifennwr Ceisiadau a Chynnwys – Swydd-ddisgrifiad

Cyflog: £25,000 - amser llawn, 37.5 awr yr wythnos

Manylion Llawn: Ysgrifennwr Ceisiadau a Chynnwys – PDF

Dyma rôl newydd a diddorol i rywun sydd wrth eu bodd â geiriau! Mae Elusen Aloud yn edrych am Ysgrifennwr Ceisiadau a Chynnwys sydd ag o leiaf ddwy flynedd o brofiad o ymchwilio, datblygu a chyflwyno ceisiadau ac adroddiadau cyllid llwyddiannus o ansawdd uchel. Gan gyfuno eich sgiliau ysgrifennu gwych, dawn greadigol a’r gallu i addasu eich arddull i unrhyw sianel, bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus rywfaint o brofiad hefyd o weithio â sianeli’r cyfryngau cymdeithasol a gall gyfathrebu’n effeithiol ag amrywiaeth o gynulleidfaoedd.

Mae’r rôl hon yn rhan o Dîm Datblygu Elusen Aloud, sy’n gyfrifol am reoli sbectrwm llawn o weithgareddau codi arian, cyfathrebiadau ysgrifenedig a sianeli ar-lein. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cynorthwyo’r Rheolwr Datblygu â’r gwaith o baratoi ceisiadau i Ymddiriedolaethau a Sefydliadau er mwyn cyflawni’r Strategaeth Codi Arian (gan gyfrannu at darged codi arian blynyddol o tua £550,000). Caiff y gwaith ei ategu drwy sicrhau bod y ffordd rydym yn cyfathrebu â’n noddwyr, rhanddeiliaid a chynulleidfaoedd o’r ansawdd uchaf a’i bod yn briodol o ran rheoleidd-dra, naws a chynnwys.

I ymgeisio: Anfonwch eich CV a dim mwy na dwy dudalen o lythyr eglurhaol yn nodi sut rydych yn ateb gofynion y rôl i [email protected].

Dyddiad cau derbyn ceisiadau yw 5pm ar 18 Hydref 2021.

Only Boys Aloud: Arweinyddion Côr Gorllewin Cymru

Oriau: Llawrydd

Tâl: Tâl sesiwn cystadleuol, uwch na chanllawiau’r MU (Undeb Cerddorion)

Cyswllt: [email protected]

Dyddiad Cau: 11/10/2021

Mae Only Boys Aloud (OBA) yn ehangu i’r Gorllewin ac rydyn ni’n edrych i gyflogi Arweinyddion Côr llawrydd newydd i ymuno â’n tîm o unigolion brwdfrydig.

Sefydlwyd OBA yn 2010 gyda'r gobaith o allu creu gwahaniaeth i fywydau bechgyn ifanc yn eu harddegau ar draws Cymru; i fagu hyder a hunan-werth, a'u hysbrydoli i ehangu gorwelion a dyheadau. Bellach yn 11 mlwydd oed, gyda mwy na 200 o aelodau’n mynychu corau ar draws De a Gogledd Cymru, y bwriad yw sefydlu corau newydd yn Sir Benfro a Cheredigion, yn ogystal â datblygu’r ddarpariaeth gyfredol yn Sir Gâr.

Os ydych chi’n lleol i’r siroedd yma ac yn arweinydd corawl profiadol, neu â phrofiad o arwain gweithdai canu neu ddysgu cerddoriaeth i bobl ifanc, bydden ni wrth ein boddau’n clywed gennych. Darllenwch y swydd-ddisgrifiad yma am fwy o wybodaeth ar union gyfrifoldebau’r swydd.

I ymgeisio ar gyfer y rôl, gofynnwn i chi ebostio CV cyfredol, ynghyd â llythr yn nodi unrhyw brofiad perthnasol sy’n adlewyrchu’r nodweddion sydd wedi eu hamlinellu yn y swydd-ddisgrifiad, i [email protected] erbyn 5pm ar 11/10/2021.

Mae Elusen Aloud yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau o bobl sydd wedi’u tangynrychioli gan gynnwys pobl Ddu, Asiaidd ac Amrywiol Ethnig, pobl F/fyddar, Anabl a Niwroamrywiol, siaradwyr Cymraeg a’r sawl sydd â nodweddion gwarchodedig. Bydd egwyddorion cystadleuaeth deg ac agored yn berthnasol, a chaiff penodiadau eu gwneud ar sail teilyngdod.

Unrhyw gwestiynau, peidiwch oedi i gysylltu!

Gwahoddiad i Gynnig Dyfynbris: Gwaith Ymchwil Ymgysylltu a Chynhwysiant

Manyleb y Prosiect – Gwaith Ymchwil Ymgysylltu a Chynhwysiant

Manylion Llawn: Engagement & Inclusion Research PDF

Mae Elusen Aloud yn dymuno caffael gwasanaethau cwmni neu unigolyn a all ein cynorthwyo wrth i ni gychwyn ar ein taith ymchwiliol i fod yn sefydliad mwy cynhwysol a hygyrch, fel sy’n cael ei ddisgrifio yn yr Amcanion.

Rydym mewn cyfnod o newid ac adnewyddu. Rydym eisiau gallu cyfathrebu’n glir â’n rhanddeiliaid mewn ffordd ddiddorol ac ystyrlon. Ond gwyddom fod y byd wedi newid ers sefydlu’r elusen, ac mae angen i ni ymateb i hyn mewn ffordd berthnasol a chynhwysol. Mae angen i ni ddeall ein rhanddeiliaid yn well ac ymateb yn well iddynt, a bod yn glir ynglŷn â phwy mae ein gwaith yn ei dargedu a pham.

Rydym eisiau gweithio gyda chwmni neu unigolyn a fydd yn ein cynorthwyo i ddechrau ar ein hymchwiliad i fod yn sefydliad mwy hygyrch.

Dyma amcanion penodol y Gwaith Ymchwil Ymgysylltu a Chynhwysiant:

 • Ein cynorthwyo i ddeall ein rhanddeiliaid a’n rhanddeiliaid posibl yn well
 • Cael gwell dealltwriaeth o pam nad yw rhai grwpiau ac unigolion yn ymwneud â’n gwaith
 • Ymchwilio a yw ein henw ac enwau ein corau yn achosi pryderon
 • Dechrau nodi atebion posibl er mwyn symud ymlaen – atebion sy’n bosibl eu cyflawni yn y tymor byr, canolig a hir yn unol â’r adnoddau sydd ar gael i’r elusen, gan gydnabod y gallai hyn olygu gwaith / buddsoddiad ychwanegol.

Cyllideb

Cyfanswm y gyllideb sydd ar gael ar gyfer y gwaith yma yw £4,000 (heb gynnwys TAW, yn cynnwys treuliau).

Sut i ymgeisio

I ymgeisio, anfonwch y canlynol:

 • Eich ffurflen yn Atodiad 1 wedi’i llenwi a’i llofnodi (ar waelod y ddogfen hon)
 • Eich CV neu eich bywgraffiad chi neu rai eich tîm gan gynnwys manylion gwaith blaenorol yn arbennig yn y sectorau cerddoriaeth, diwylliant ac ieuenctid
 • Amlinelliad o’ch dull o fynd i’r afael â’r briff hwn
 • Dadansoddiad o’r gyllideb, gan gynnwys treuliau

Anfonwch ddogfennau eich cais mewn e-bost i Llinos Williams [email protected] erbyn dydd Iau Hydref 21ain am 3pm.

Gwahoddiad i Gynnig Dyfynbris: Strategaeth Gyfathrebu

Manyleb y Prosiect – Strategaeth Gyfathrebu

Manylion Llawn: Communications Strategy Development PDF

Mae Elusen Aloud yn dymuno caffael gwasanaethau cwmni neu unigolyn a all ddatblygu Strategaeth Gyfathrebu.

Rydym mewn cyfnod o newid ac adnewyddu. Rydym eisiau gallu cyfathrebu’n glir â’n rhanddeiliaid mewn ffordd ddiddorol ac ystyrlon. Rydym hefyd eisiau sicrhau ein bod yn gyfarwydd â thirwedd wleidyddol Cymru a bod yn rhan o ffurfio’r dyfodol, gan ymateb yn briodol i’r byd o’n hamgylch.

Rydym eisiau gweithio gyda chwmni neu unigolyn a fydd yn ein cynorthwyo i gyflawni ein nodau drwy ddatblygu ein Strategaeth Gyfathrebu newydd ar gyfer y cyfnod Medi 2022 - Awst 2025.

Cyllideb

Cyfanswm y gyllideb sydd ar gael ar gyfer y gwaith yma yw £3,000 (heb gynnwys TAW, yn cynnwys treuliau).

Sut i ymgeisio

I ymgeisio, anfonwch y canlynol:

 • Eich ffurflen yn Atodiad 1 wedi’i llenwi a’i llofnodi (ar waelod y ddogfen hon)
 • Eich CV neu eich bywgraffiad chi neu rai eich tîm gan gynnwys manylion gwaith blaenorol yn arbennig yn y sectorau cerddoriaeth a diwylliant
 • Amlinelliad o’ch dull o fynd i’r afael â’r briff hwn
 • Dadansoddiad o’r gyllideb, gan gynnwys treuliau

Anfonwch ddogfennau eich cais mewn e-bost i Hannah Beadsworth [email protected] erbyn dydd Iau Hydref 21ain am 3pm.

Gwahoddiad i Gynnig Dyfynbris: Cymorth Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu

Manyleb y Prosiect – Cymorth Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu

Manylion Llawn: PR & Communications Support PDF

Mae Elusen Aloud yn dymuno caffael gwasanaethau cwmni neu unigolyn a all roi cymorth parhaus i ni ar Gysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu.

Rydym mewn cyfnod o newid ac adnewyddu. Rydym eisiau gallu cyfathrebu’n glir â’n rhanddeiliaid mewn ffordd ddiddorol ac ystyrlon. Rydym hefyd eisiau sicrhau ein bod yn gyfarwydd â thirwedd wleidyddol Cymru a bod yn rhan o ffurfio’r dyfodol, gan ymateb yn briodol i’r byd o’n hamgylch.

Rydym eisiau gweithio gyda chwmni neu unigolyn a fydd yn ein cynorthwyo i gyflawni ein nodau yn barhaus. Hyd at ddiwedd mis Awst 2022 i gychwyn, ac wedyn byddwn yn adolygu ein sefyllfa gyda’r bwriad o ddatblygu perthynas fwy hirdymor, yn dibynnu ar gyllid.

Dyma amcanion penodol y Cymorth Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu:

 • Ein cynorthwyo i hyrwyddo a datblygu hunaniaeth a brand Elusen Aloud ledled Cymru ymysg rhanddeiliaid allweddol
 • Ein cynorthwyo i nodi cyfleoedd a bygythiadau yn y byd ehangach y mae angen i ni ymateb iddynt er mwyn i ni ddatblygu a chynnal ein henw da
 • Darparu cymorth parhaus i staff fel sy’n ofynnol

Cyllideb

Cyfanswm y gyllideb sydd ar gael ar gyfer y gwaith yma yw £7,000 (heb gynnwys TAW, yn cynnwys treuliau).

Sut i ymgeisio

I ymgeisio, anfonwch y canlynol:

 • Eich ffurflen yn Atodiad 1 wedi’i llenwi a’i llofnodi (ar waelod y ddogfen hon)
 • Eich CV neu eich bywgraffiad chi neu rai eich tîm gan gynnwys manylion gwaith blaenorol yn arbennig yn y sectorau cerddoriaeth a diwylliant
 • Enghreifftiau o waith blaenorol hyd yma (yn ddelfrydol drwy ddolen ar-lein)
 • Amlinelliad o’ch dull o fynd i’r afael â’r briff hwn
 • Dadansoddiad o’r gyllideb, gan gynnwys treuliau

Anfonwch ddogfennau eich cais mewn e-bost i Hannah Beadsworth [email protected] erbyn dydd Gwener 15 Hydref am 3pm.

Arweinydd Cymunedol Only Boys Aloud

Mae gennym ni grŵp gwych o Arweinyddion Cymunedol gwirfoddol ac ni allem wneud y cyfan hebddyn nhw!

O fynychu ymarferion wythnosol a digwyddiadau i helpu i glymu teis, maen nhw’n aelodau allweddol o’r tîm ac rydym bob amser yn awyddus i glywed gan unrhyw un sydd â diddordeb mewn bod yn Arweinydd Cymunedol.

Os hoffech gael fwy o wybodaeth am y rôl, cysylltwch â ni i gael mwy o wybodaeth [email protected]

CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.