Swyddi Gwag Presennol

Yn Elusen Aloud, rydym ni’n ymfalchïo yn y gwaith hyfryd a wnawn. Boed yn gweithio fel arweinydd côr a helpu bechgyn Only Boys Aloud gyda’u hyfforddiant lleisiol, codi arian i’r elusen, helpu gyda’n calendr prysur o ddigwyddiadau, neu rywbeth arall yn llwyr, rydym ni’n hoff o gael hwyl a gweithio i wella ein cymuned.

Gwaith Ymchwil Ymgysylltu a Chynhwysiant

PDF: Gwaith Ymchwil Ymgysylltu a Chynhwysiant - Ionawr 2022

Sefydlwyd Elusen Aloud ym mis Gorffennaf 2012 fel ffordd i gyflawni gweithgareddau Only Boys Aloud (OBA), Academi OBA, ac Only Kids Aloud (OKA). Â ninnau’n agosáu at ein 10 mlwyddiant, rydym yn cynnal adolygiad o’r weledigaeth, y nodau a’r amcanion; o strwythur staff a llywodraethiant; o gyllid ac ariannu. Rydym yn ystyried ein hunaniaeth brand ac wedi datblygu gwefan newydd. Rydym hefyd yn peilota Prosiect i Ferched yng Nghaerdydd. Bydd canlyniadau’r holl waith yma yn sail i’n cynllun strategol 3 blynedd. 

Er mwyn gallu ymgysylltu'n ystyrlon â phobl ifanc ledled Cymru ac annog pobl i gymryd rhan yn ein gweithgaredd yn arbennig ar gyfer y rhai 11-18 oed, mae angen i ni gael gwell dealltwriaeth o'r bobl ifanc rydyn ni am weithio gyda nhw, y rhesymau maen nhw'n dod atom ni a'r rhwystrau i gyfranogi. 

Yn fwy na dim, rydym am ymchwilio sut i ddod yn sefydliad mwy cynhwysol a hygyrch, oherwydd gwyddom, pan ddaw pobl ifanc yn rhan o deulu Aloud, bod eu bywydau yn newid er gwell. 

Rydym yn edrych i weithio gyda rhywun a all ategu ein gwybodaeth a'n hymchwil bresennol i'n cefnogi i ddeall ein darpar gyfranogwyr yn well trwy:

  • Ein cynorthwyo i ddeall pam nad yw rhai grwpiau ac unigolion yn ymwneud â’n gwaith
  • Ein cefnogi i nodi darpar bartneriaid, cysylltwyr a dylanwadwyr lleol, rhanbarthol a chenedlaethol i'n cefnogi ar ein taith
  • Gweithio gyda ni i ymchwilio a yw ein henw ac enwau ein corau yn achosi pryderon
  • Nodi pa gamau nesaf y mae'n rhaid i ni eu cymryd i wella ein hygyrchedd a'n hymgysylltiad
  • Nodi pa fuddsoddiad ychwanegol y gallai fod ei angen arnom i wella ein gwaith 

 

Cyfanswm y gyllideb sydd ar gael ar gyfer y gwaith yma yw £4,000 (heb gynnwys TAW, yn cynnwys treuliau). 

Anfonwch ddogfennau eich cais mewn e-bost i Llinos Williams [email protected] erbyn dydd Mawrth 1 Chwefror am 3pm. 

Arweinydd Cymunedol Only Boys Aloud

Mae gennym ni grŵp gwych o Arweinyddion Cymunedol gwirfoddol ac ni allem wneud y cyfan hebddyn nhw!

O fynychu ymarferion wythnosol a digwyddiadau i helpu i glymu teis, maen nhw’n aelodau allweddol o’r tîm ac rydym bob amser yn awyddus i glywed gan unrhyw un sydd â diddordeb mewn bod yn Arweinydd Cymunedol.

Os hoffech gael fwy o wybodaeth am y rôl, cysylltwch â ni i gael mwy o wybodaeth [email protected]

CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.