Swyddi Gwag Presennol

Yn Elusen Aloud, rydym ni’n ymfalchïo yn y gwaith hyfryd a wnawn. Boed yn gweithio fel arweinydd côr a helpu bechgyn Only Boys Aloud gyda’u hyfforddiant lleisiol, codi arian i’r elusen, helpu gyda’n calendr prysur o ddigwyddiadau, neu rywbeth arall yn llwyr, rydym ni’n hoff o gael hwyl a gweithio i wella ein cymuned.

Rheolwr Cyllid a Gweithrediadau

*Mae'r dyddiad cau wedi'i ymestyn i ddydd Mercher 29 Mehefin*

PDF > Rheolwr Cyllid a Gweithrediadau - Disgrifiad Swydd 2022

PDF > Ffurflen Monitro Cydraddoldeb

Mae Elusen Aloud yn chwilio am Reolwr Cyllid a Gweithrediadau gydag o leiaf ddwy flynedd o brofiad o reolaeth ariannol a chymorth gweithredol.  

Gan gyfuno sgiliau cyllidebu rhagorol â'r gallu i ddod ag ymagwedd bwyllog a deinamig at ein huchelgeisiau artistig, bydd deiliad y swydd yn gallu cefnogi gwaith llywodraethu'r sefydliad yn effeithiol yn ogystal â chyfrannu at ddatblygu cyfleoedd ar gyfer twf a chynaliadwyedd sy'n ei helpu i gyflawni ei nodau cyffredinol. 

Mae'r rôl hon yn rhan o Uwch Dîm Elusen Aloud, sy'n gyfrifol am reoli a llywodraethu'r sefydliad yn effeithiol. Mae'n adrodd i'r Prif Weithredwr ac nid oes neb yn adrodd yn uniongyrchol i’r rôl. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn datblygu cyllidebau a rhagolygon ariannol ac yn cynorthwyo'r Prif Weithredwr a bwrdd yr Ymddiriedolwyr i wneud penderfyniadau gwybodus am gyfeiriad yn y dyfodol. Bydd y gwaith yn cael ei ategu drwy sicrhau bod amgylchedd y swyddfa'n rhedeg yn ddidrafferth, gan gynghori ar ddatblygu polisïau a chynorthwyo dull cyson o ymdrin â materion gweithredol.

I ymgeisio: Anfonwch eich CV a dim mwy na dwy dudalen o lythyr eglurhaol yn nodi sut rydych yn ateb gofynion y rôl i [email protected]. Dyddiad cau derbyn ceisiadau yw 3pm ar ddydd Iau 23 Mehefin 2022.

Gofynnir i ymgeiswyr hefyd gwblhau ffurflen cydraddoldeb, a fydd yn cael ei dynnu ffwrdd o’r ffurflen gais wedi’i dderbyn a ni chaiff hwn effaith ar ein penderfyniad.

Arweinydd Cymunedol Only Boys Aloud

Mae gennym ni grŵp gwych o Arweinyddion Cymunedol gwirfoddol ac ni allem wneud y cyfan hebddyn nhw!

O fynychu ymarferion wythnosol a digwyddiadau i helpu i glymu teis, maen nhw’n aelodau allweddol o’r tîm ac rydym bob amser yn awyddus i glywed gan unrhyw un sydd â diddordeb mewn bod yn Arweinydd Cymunedol.

Os hoffech gael fwy o wybodaeth am y rôl, cysylltwch â ni i gael mwy o wybodaeth [email protected]

CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.