Diolch!

Diolch o galon i’n holl Gefnogwyr, Cyfeillion a Noddwyr. Hebddoch chi, ni fyddai Elusen Aloud yn bodoli. Mae ein cyfeillion a’n noddwyr yn ein galluogi i gyflawni ystod eang o weithgareddau o ansawdd uchel sy’n meithrin sêr y dyfodol, gan wella ansawdd bywyd i bobl ifanc ledled Cymru drwy rym canu corawl.

Aelodau Calon

Diolch o galon i aelodau ymroddedig ein cynllun Calon. Mae eu cyfraniadau personol yn ein helpu i gynllunio’n fwy effeithiol at y dyfodol. Mae aelodau Calon yn chwarae rôl allweddol yn ein gweledigaeth feiddgar ac uchelgeisiol, ac ni allem wneud yr hyn a wnawn hebddyn nhw.

Cyfranwyr Rheolaidd

Diolch o galon i’r holl unigolion sy’n cefnogi ein gwaith parhaus. Boed yn rhodd unigol mewn digwyddiad neu’n gyfraniadau rheolaidd bob mis, gwerthfawrogwn bob un rhodd a dderbyniwn. Gwnawn ddefnydd da o bob ceiniog a gawn, gan wneud yn siŵr ein bod ni’n darparu’r cyfleoedd gorau posibl i’r bobl ifanc rydym ni’n gweithio gyda nhw.

Ymddiriedolaethau a Sefydliadau

Mae Elusen Aloud yn falch o fod yn gweithio gyda mwy nag 20 o Ymddiriedolaethau a Sefydliadau sydd wedi hen ennill eu plwyf ac sy’n ariannu rhan sylweddol o’n costau craidd a’n prosiectau. Rydym yn ddiolchgar iawn am y grantiau a dderbyniwn sy’n dod â’n prosiectau’n fyw.

Hoffem ddiolch i’r sefydliadau allweddol canlynol am eu cefnogaeth benodol a sylweddol yn y flwyddyn ariannol hon:

Partneriaid Corfforaethol

Rydym wrth ein bodd o fod yn gweithio mewn partneriaeth ag amrywiaeth eang o fusnesau a sefydliadau, ac yn gwerthfawrogi’n fawr iawn y gwerth maen nhw’n ei gyfrannu i’n gwaith.

Nawdd Cyhoeddus

CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.