Helpwch Achub Elusen Aloud

Ar adeg dyngedfennol o ansicrwydd ariannol, helpwch i godi £150,000 i achub Elusen Aloud a'n côr enwog, Only Boys Aloud.

Mae hon yn apêl frys i ddiogelu dyfodol Elusen Aloud. Mae Only Boys Aloud, sydd wedi cefnogi dros 6,500 o fechgyn ers i ni lansio yn 2010, angen eich cefnogaeth heddiw. Gyda’ch help chi, gallwn godi £150,000 ac achub ein elusen.

Only Boys Aloud yw’r unig ddarpariaeth côr rhad ac am ddim i ddynion ifanc yn y wlad, ac heb gyllid, caiff y ddarpariaeth hon ei cholli. Nid yn unig y mae’n adnodd rhad ac am ddim i fechgyn yng Nghymru, mae hefyd yn darparu man diogel iddynt i wneud ffrindiau a thyfu i fod yn ddynion ifanc gwych.

Mae gennym blynyddoedd o brofiad a thystiolaeth i brofi bod ein gweithgareddau’n magu hyder, hunan-barch, sgiliau ar gyfer y dyfodol, yn agor llwybrau gyrfa, ac yn gwella lles meddwl ymysg dynion ifanc.

Rydyn ni, fel cymaint o elusennau celfyddydol eraill, yn ei chael hi’n anodd iawn. Mae’r hinsawdd economaidd a’r amgylchedd ariannu newidiol wedi’n bwrw ni’n galed.

Er gwaethaf ymdrechion tîm ymroddedig a gwybodus, nid ydym wedi gallu codi’r arian sy’n angenrheidiol ar gyfer ein gwaith hanfodol mewn cymunedau ledled Cymru eleni. O ganlyniad, rydyn ni wedi gorfod gwneud y penderfyniad torcalonnus i roi’r gorau i’n holl weithgareddau rhad ac am ddim rheolaidd i bobl ifanc oed ysgol uwchradd am y tro, a lleihau ein tîm ymroddedig i hanner ei faint.

Yn y cyfnod hwn, rydym yn benderfynol o ail-grwpio, ailffocysu ac ailfodelu Aloud i sicrhau cynaliadwyedd hirdymor.

Ond allwn ni ddim gwneud hyn ar ein pennau ein hunain – mae angen eich cefnogaeth chi. Er mwyn ailddechrau unrhyw weithgaredd yn yr hydref, mae angen i ni sicrhau bod arian yn y banc i wireddu ein huchelgeisiau ac anrhydeddu unrhyw ymrwymiadau rydym yn ei wneud.

Ynglŷn ag Elusen Aloud

 • Fe’n sefydlwyd yn 2012, yn dilyn llwyddiant Only Boys Aloud ar Britain’s Got Talent.
 • Ein nod yw ysbrydoli ac annog pobl ifanc i ganu gyda’i gilydd.
 • Ein prosiect enwocaf a hirsefydlog yw Only Boys Aloud, ond rydym hefyd yn gweithio gyda phlant a merched iau ledled Cymru. Mae’n costio dros hanner miliwn o bunnoedd y flwyddyn i gyflawni ein prosiectau, ac rydym yn codi’r arian hwn bob blwyddyn.
 • Daw ein arian o gymysgedd o roddion, grantiau gan Ymddiriedolaethau, nawdd, incwm a enillir (e.e. gwerthu tocynnau) a chyllid cyhoeddus (cyllid prosiect y llywodraeth/Cyngor Celfyddydau Cymru).
 • Rydym yn dîm bach o 6 ac mae gennym swyddfa fach yng Nghaerdydd.
 • Mae ein holl Arweinwyr Côr wedi’u hyfforddi’n broffesiynol ac yn cael eu talu am eu safon gwaith rhagorol.

Ynglŷn ag Only Boys Aloud

 • Sefydlwyd OBA yn 2010 i ganu perfformiad un tro yn yr Eisteddfod Genedlaethol.
 • Mae ein holl ymarferion, gweithgareddau a digwyddiadau wythnosol yn rhad ac am ddim i aelodau gymryd rhan ynddynt.
 • Does dim angen clyweliad – rydyn ni’n anfeirniadol ac mae croeso i unrhyw un ymuno.
 • Yn aml, ein caneuon Cymraeg traddodiadol yw’r rhai mwyaf poblogaidd gyda’n cynulleidfaoedd, ond rydym hefyd yn canu amrywiaeth eang o arddulliau gan gynnwys traciau theatr gerdd a cherddoriaeth bop.
 • Ar hyn o bryd mae dros 150 o fechgyn yn y côr, sy’n cynnwys grwpiau lleol ledled Cymru. Ers inni ddechrau, mae gennym dros 6,500 o aelodau!
 • Wrth gwrs, mae OBA yn ymwneud â chanu a chyfleoedd perfformio cyffrous, ond rydym hefyd yn ymfalchïo mewn cynnig lleoedd diogel lle gall dynion ifanc fod yn nhw eu hunain a chael hwyl. Mae OBA yn darparu modelau rôl cadarnhaol, yn meithrin hyder, yn gwella lles, yn dysgu gwerthoedd parch ac amrywiaeth ac yn meithrin cyfeillgarwch gydol oes.

Sut mae’r arian rydyn ni’n ei godi yn cael ei wario

Rydym yn gweithio’n galed i godi arian i dalu am gost popeth sydd ei angen ar ein aelodau, ac yn codi dros hanner miliwn o bunnoedd y flwyddyn i gyflawni ein gweithgaredd. Mae’r arian rydym yn ei godi yn mynd tuag at:

 • Talu ein tîm talentog, proffesiynol o arweinwyr côr i gynnal ymarferion a pherfformiadau wythnosol.
 • Ffioedd llogi lleoliad ar gyfer ymarfer wythnosol a phreswyl.
 • Treuliau ar gyfer cynnal cyngherddau a chyfleoedd perfformio, megis offer technegol, rheoli llwyfan a llogi lleoliadau.
 • Traciau cerddoriaeth, taflennu cerddoriaeth ac offer (gan gynnwys traciau dysgu, taflennu cerddoriaeth sy’n ystyriol o ddyslecsia, systemau seinyddion ac allweddellau).
 • Cyflogi ein tîm bach o staff ymroddedig.
 • Cadw ein corau Only Boys Aloud yn rhad ac am ddim.
Darllenwch stori Brynley

Mae Brynley, sy’n byw ym Mhontypridd, ym mlwyddyn 10 ar hyn o bryd ac yn astudio ar gyfer TGAU yn Ysgol Garth Olwg. Roedd ei frawd hŷn yn aelod, a’r prif reswm iddo ymuno oedd ei atgofion o sleifio i mewn ar ddiwedd ymarferion i wylio ei frawd yn perfformio.

Crynhodd Only Boys Aloud, gan ddweud: “Mae’n dod â’r holl fechgyn gwahanol hyn o gefndiroedd gwahanol, gyda gwahanol freuddwydion, gobeithion a syniadau, at ei gilydd i greu un sŵn mawr hyfryd drwy wneud rhywbeth maen nhw’n ei fwynhau.”

Ar lefel bersonol, mae wedi sylwi ei fod wedi datblygu ei hyder ers bod yn rhan o’r grŵp. Dywedodd: “Mae wedi rhoi gymaint mwy o hyder i fi, ynddo fi fy hun, ac mae wedi rhoi cyfle i fi ddilyn yr hyn dwi’n ei fwynhau – cerddoriaeth. Mae wedi rhoi hwb i fy hyder a datblygu lot mwy o sgiliau cymdeithasol.

“Heb OBA, ni fyddai gen i’r cysylltiadau, y ffrindiau, na’r gefnogaeth a’r anogaeth gref i fod yn hyderus ynddo fi fy hun nac yn yr hyn dwi wrth fy modd yn ei wneud.

Mae’r cysylltiadau rwyt ti’n gwneud yn OBA yn gysylltiadau oes.”

Darllenwch stori Iestyn

Mae Iestyn o Dir-Phil yn Nhredegar Newydd. Ar hyn o bryd mae’n astudio cerddoriaeth yn yr Academy of Contemporary Music yn Llundain ac yn ddiweddar, dechreuodd ar ei daith fel perfformiwr unigol a hynny fel canwr byw a brenhines drag.

Dywedodd Iestyn: “Dwi wedi bod gyda OBA ers amser maith erbyn hyn; y llynedd, fe wnes i ddathlu 8 mlynedd gyda nhw, a dwi’n gobeithio bod gyda nhw am yn llawer hirach.

“Cafodd OBA effaith sylweddol arnai. Yn ystod fy nghyfnod gyda nhw, dwi wedi dysgu amrywiaeth eang o gerddoriaeth o wahanol genres a gwledydd, a rhoddon nhw’r gallu i fi ddeall hanfodion cerddoriaeth mewn ffordd a oedd o fewn cyrraedd i fi.

“I fi, mae OBA wedi bod fel teulu bach, un y gallai fynd ato os oes angen help arnaf. Maen nhw bob amser yno i helpu.

“Mae’n dod â llawer o wahanol bobl at ei gilydd. Mae yna rai sy’n chwarae rygbi a phêl-droed, ac eraill sy’n ymwneud â theatr gerdd – mae wirioneddol yn dod â phobl at ei gilydd a ti’n gwneud ffrindiau newydd ac yn cwrdd â phobl newydd.

“Gwnaethon nhw hefyd ddysgu pwysigrwydd trin pobl â charedigrwydd i fi ac i beidio byth â lladd ar rywun am ganu’r nodyn anghywir.”

Darllenwch stori Morgan

Mae Morgan, o Gas-gwent, yn astudio ar gyfer ei lefelau A. Dywedodd: “Dechreuodd fy siwrnai gydag Aloud pan ymunais ag Only Kids Aloud yn 9 oed, ac ar ôl seibiant byr, ymunais ag OBA a dwi wedi caru pob munud.

“Mae wedi agor cymaint o ddrysau i fi ac wedi darparu cyfleoedd na fyddai’r rhan fwyaf o oedolion yn derbyn gydol eu hoes. Mae rhai o’r profiadau hyn yn cynnwys canu yng nghyngerdd coroni’r Brenin, wythnos breswyl anhygoel yng ngogledd Cymru oedd yn llawn perfformio, dysgu am ymarfer a theori cerddoriaeth, creu ffrindiau newydd cyn gorffen gyda chyfres o gyngherddau.

“Mae bod yn aelod o Aloud wedi agor drysau eraill i fi gan gynnwys bod yn rhan o’r corws yn perfformio gyda Bryn Terfel ar ei ben-blwydd yn 50 yng nghynhyrchiad Cwmni Opera Cenedlaethol Cymru o Tosca, a theithio gyda nhw i Dubai.

“Mae’r hyfforddiant i fi dderbyn wedi rhoi hyder i fi gymryd rhan mewn clyweliad ar gyfer Côr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru a dod yn aelod ohono.

“Mae’r rhain i gyd wedi bod yn anhygoel ond ni fydden nhw byth wedi bod yn bosibl heb OBA. Mae’n lle mor anhygoel i ddechrau a meithrin angerdd dros berfformio, waeth pwy wyt ti, a gallai briodoli gymaint o brofiadau anhygoel i’r dyddiau dwi wedi treulio gyda OBA.

“Yn hollol onest, dwi ddim yn gwybod beth fyddwn i’n gwneud heb OBA. Byddai fy mywyd i mor ddiflas.

“Mae cerddoriaeth wedi gwreiddio yn y wlad hon ers canrifoedd. Ni allwn adael iddo farw. Rhaid i ni sicrhau ei fod yn parhau.”

Sut i'n helpu ni heddiw

Trwy ymgysylltu a chyfrannu tuag at yr ymgyrch hon, gallwch ein helpu i gyrraedd mwy o bobl a rhannu neges Only Boys Aloud gyda phobl Cymru a thu hwnt.

Gallwch wneud y canlynol;

 • Mae pob rhodd yn cyfri, dim ots pa mor fach.
 • Rhannu ein neges ar gyfryngau cymdeithasol. Ein dolen yw @aloud.cymru
 • Rhannu eich stori bersonol neu gyswllt gydag Elusen Aloud
 • Defnyddio’r hashnod:

#SaveTheAloudCharity   #AchubwchElusenAloud

#SaveOnlyBoysAloud      #AchubwchOnlyBoysAloud

#KeepBoysSinging           #GadewchIrBechgynGanu

Ffyrdd eraill i roi

Os nad oes gennych gerdyn banc, neu os yw’n well gennych beidio â rhoi drwy ein tudalen JustGiving gallwch barhau i gefnogi ein hymgyrch. Byddwn yn ychwanegu eich rhodd fel taliad ‘all-lein’ a bydd yn cyfrannu at ein targed.

Gallwch:

1. Anfon siec, wedi’i gwneud allan at ‘The Aloud Charity’, a’i phostio at: Uned 1 Regents’ Court, Nettlefold Road, Caerdydd, CF24 5JQ

2. Cyfrannu drwy neges destun – dilynwch y cyfarwyddiadau ar ein tudalen Cyfrannu drwy Neges Destun: www.aloud.cymru/cy/cefnogwch-ni/cyfrannu/cyfrannu-drwy-neges-destun

3. Gwneud trosglwyddiad banc. Ein manylion yw:

 • The Aloud Charity
 • HSBC, 15 Churchill Way, Cardiff, CF10 2HD
 • Rhif Cyfrif Banc: 90106135
 • Cod didoli: 40-17-64
 • Swift/BIC number: HBUKGB4192B
 • IBAN: GB78HBUK40176490106135

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw broblemau wrth wneud rhodd.

Cefnogwch ni ar gyfryngau cymdeithasol
Rydyn ni wedi creu cronfa o ddelweddau y gallwch ei lawrlwytho a rannu ar eich sianeli cyfryngau cymdeithasol.

Cliciwch ar y llun i’w lawrlwytho:

Diolch am eich cefnogaeth

Gadewch i’r bechgyn ganu. Cefnogwch Aloud heddiw.

CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Digwyddiadau Ar y Gorwel

Beth Sydd ar y Gweill?

22 Gorffennaf 2024
Cyngerdd Academi Only Boys Aloud - Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
Only Boys Aloud Academi Concert - Royal Welsh College of Music & Drama
Only Boys Aloud
Royal Welsh College of Music & Drama, Cardiff
7.00pm