Ymchwil Ymgysylltu a Chynhwysiant a Chorau Aloud

Newyddion

Fel sector y celfyddydau yn ehangach, mae Elusen Aloud yn parhau i adfer o effeithiau pandemig Covid-19. Rydym wedi defnyddio hyn fel cyfle i fyfyrio ar raglenni ein corau a dechrau’r broses o ailadeiladu’r niferoedd sy’n cymryd rhan.

O fewn cyd-destun annhegwch cymdeithasol a hiliol sydd wedi’i ddwysáu gan bandemig Covid-19, mae’r byd wedi newid, heb-os, ac mae’n rhaid i sefydliadau celfyddydol fel nyni sicrhau ein bod yn parhau i wrando ac addasu er mwyn diwallu anghenion ein pobl ifanc.

Dros y 12 mis diwethaf, cychwynnodd Elusen Aloud ar broses o ymgynghori â’r gymuned i ganfod a yw ein rhaglenni’n parhau i fod yn addas i’r diben ar gyfer pobl ifanc yng Nghymru a sut y gallwn weithio i adlewyrchu’r amrywiaeth sydd yn ein cymunedau yn well.

Comisiynwyd dau ddarn o waith: un yn ymwneud ag Effaith ein Gwaith a’r llall ynghylch Ymgysylltu a Chynhwysiant. Mae’r elusen hefyd wedi ymgynghori’n eang gyda chyfranogwyr ac arweinwyr presennol ein corau.

Bu’r adroddiadau hyn yn allweddol wrth ddatblygu ein ffordd o feddwl. Er i’r Adroddiad Effaith amlygu’r ffaith bod pobl ifanc, unwaith y byddant yn ymwneud â’n gwaith, yn teimlo eu bod yn cael eu croesawu, yn datblygu llawer o sgiliau bywyd pwysig, ac yn profi iechyd meddwl gwell, roedd yr Adroddiad Ymgysylltu a Chynhwysiant yn nodi’n glir nad ydym yn ymgysylltu â chanran helaeth o’r boblogaeth sydd ar gael yng Nghymru ac nad ydym yn hysbys yn gyffredinol yn ein cymunedau.

Codwyd cwestiynau yn yr ymchwil Ymgysylltu a Chynhwysiant ynghylch a oedd yn briodol yn 2022 i ni gael corau sy’n benodol o ran rhywedd.

Holwyd hefyd a oedd y gair ‘Only’ yn enwau ein corau yn rhwystr i ymgysylltu.

Gwnaethom waith pellach yn y meysydd hyn a daeth yn amlwg i ni yn ystod y broses hon nad enwau ein corau ynddynt ac ohonynt eu hunain yw’r rhwystr i gymryd rhan yn ein corau a bod angen gwneud gwaith ym meysydd recriwtio, adeiladu cymunedol, perthnasedd, a chynrychiolaeth. Mae ein hymrwymiad i gynhwysiant i’w weld fan yma

Er mwyn cynnig cysondeb ar draws ein corau byddwn yn dod ag enwau ein corau ynghyd o dan faner aloud.cymru gydag:

Only Boys Aloud – corau i fechgyn a phobl ifanc anneuaidd 11-19 oed

Only Girls Aloud  – corau i ferched a phobl ifanc anneuaidd 11-19 oed

Only Kids Aloud – corau i bobl ifanc 9-12 oed

Bydd lleisiau a phrofiadau pobl ifanc bob amser yn ganolog i waith Aloud. Mae cydweithio â’n pobl ifanc i lunio dyfodol ein corau wedi bod yn broses hynod werth chweil hyd yma ac rydym yn falch o’u haelioni a’u caredigrwydd drwy gydol y broses hon.

Share Article:

Read another article...

WhatsApp Image 2023-09-26 at 09.47.48
Newyddion
Cysylltu Cymunedau yng Nghwmbrân
Why I give to Aloud series headers
Newyddion
Arts for Impact – Cefnogwch Ymgyrch Codi Arian Cyfatebol Aloud!
Merched Aloud-114
Newyddion
Penwythnos hyfforddiant llwyddiannus i'r gymuned lawrydd
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Enter your search...

Chwilio am...

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r profiad gorau i chi fel defnyddiwr. Os ydych yn dewis parhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.