Only Boys Aloud yn codi’r to yn Bluestone!

Newyddion

Mis diwethaf daeth 34 o fechgyn ifanc a rhai yn eu harddegau o bob rhan o Orllewin Cymru at eigilydd yn Hive, ym Mharc Gwyliau Bluestone ger Arberth yn Sir Benfro, ar gyfer eu hymarfer llawn cyntaf erioed o gangen Gorllewin Only Boys Aloud.

 

 

Ar ôl ymarfer mewn grwpiau llai ym Mhenfro, Caerfyrddin a Cheredigion, dyma oedd y tro cyntaf i aelodau OBA y Gorllewin ganu gyda’i gilydd mewn ymarfer rhanbarthol llawn! Ym mis Gorffennaf bydd y cantorion yn ymuno ag aelodau OBA eraill o Dde a Gogledd Cymru i gynnal cyfres o gyngherddau i ddathlu penblwydd Aloud yn 10 oed.

“Roedd yn foment iasol pan ddechreuodd pawb ganu gyda’i gilydd am y tro cyntaf,”

– meddai Yvonne Buckingham o Sefydliad Bluestone.

“Roedden nhw’n hollol anhygoel o ystyried mai dyma’r tro cyntaf iddyn nhw lwyddo i ddod at ei gilydd fel un côr. Oherwydd y pandemig, maen nhw’n aml wedi gorfod ymarfer o bell neu mewn grwpiau llai, felly roedd hon yn foment arbennig iawn iddyn nhw i gyd; roedden nhw’n ysbrydoliaeth go iawn.”

Lansiwyd Only Boys Aloud yng Ngorllewin Cymru ym mis Tachwedd y llynedd, gan sefydlu corau newydd yn Sir Benfro a Cheredigion. Llwyddom i ehangu ein presenoldeb yn Sir Gaerfyrddin ar ôl derbyn cymorth ariannol gan Sefydliad Bluestone a Chyngor Celfyddydau Cymru.

Dywedodd Elin Llwyd, Rheolwr Prosiect Only Boys Aloud,

“Roedd hon yn foment mor bwysig i’r bechgyn. Ar ôl misoedd o ymarfer yn eu corau unigol, dyma’r cyfle cyntaf i ni ei gael i ddod â nhw i gyd at ei gilydd o dan yr un to, fel un côr.

“Rwy’n hyderus y byddan nhw i gyd yn dychwelyd i’w hymarferion wythnosol wedi’u hysbrydoli gan effaith gadarnhaol yr ymarfer ddydd Sul. I lawer, mae’r côr bellach yn rhan bwysig o’u bywydau cymdeithasol ac mae hynny’n rhan mor annatod o hanfod Only Boys Aloud.

“Fe allwn ni weld, yn uniongyrchol, sut y gall OBA wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau’r bechgyn ifanc yma, a bydd y recordio a’r cyngherddau sydd ar y gweill yn brofiad arbennig iawn i’r rhai sy’n cymryd rhan.”

Ychwanegodd Elin:

“Ond mae’r broses yr un mor bwysig â’r digwyddiadau mawr. Bydd yr ymarferion wythnosol, yn ogystal â’r ymarferion llawn hyn, wedi cael cymaint o effaith ar y bechgyn i gyd ac wedi gwneud gwahaniaeth go iawn, a dyna pam mae Only Boys Aloud mor bwysig.”

Cafodd y bobl ifanc hefyd fwynhau sesiwn adeiladu tîm yn ystod eu hymweliad ddydd Sul, wrth i staff o Bluestone fynd â nhw ar weithgaredd weiren wib “Adrenaline” yn yr Hive.

 

 

Esboniodd Elin y manteision cymdeithasol a ddaw law yn llaw gyda OBA:

“Roedd yn wych i’r bechgyn allu gwneud y sesiwn adeiladu tîm gyda’i gilydd. Roedd yn bleser eu gweld nhw’n tynnu ’mlaen ac roedd yn cyfoethogi’r cyfeillgarwch a oedd eisoes yn datblygu. Bydd cyfeillgarwch gydol oes a lefelau hyder uwch ymhlith canlyniadau uniongyrchol y prosiect yma.”

Lansiwyd Sefydliad Bluestone yn 2010 ac mae wedi dosbarthu dros £250,000 mewn grantiau ledled Sir Benfro. Mae’r Sefydliad yn ymdrechu i helpu pobl i helpu eu hunain ac yn bennaf mae’n cynorthwyo prosiectau sy’n perthyn i gategorïau economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol.

Diolch Bluestone am eich cefnogaeth ddiflino. Rydym yn edrych ymlaen ar gyfer ymarfer rhanbarthol nesaf OBA y Gorllewin yn barod! Gwnewch yn siŵr eich bod yn ein dilyn ar y cyfryngau cymdeithasol i gael gwybod beth sydd ar y gweill.

Share Article:

Read another article...

WhatsApp Image 2023-09-26 at 09.47.48
Newyddion
Cysylltu Cymunedau yng Nghwmbrân
Why I give to Aloud series headers
Newyddion
Arts for Impact – Cefnogwch Ymgyrch Codi Arian Cyfatebol Aloud!
Merched Aloud-114
Newyddion
Penwythnos hyfforddiant llwyddiannus i'r gymuned lawrydd
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Enter your search...

Chwilio am...

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r profiad gorau i chi fel defnyddiwr. Os ydych yn dewis parhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.