Only Boys Aloud yn codi’r to yn Bluestone!

Astudiaeth achos

Mis diwethaf daeth 34 o fechgyn ifanc a rhai yn eu harddegau o bob rhan o Orllewin Cymru at eigilydd yn Hive, ym Mharc Gwyliau Bluestone ger Arberth yn Sir Benfro, ar gyfer eu hymarfer llawn cyntaf erioed o gangen Gorllewin Only Boys Aloud.

 

 

Ar ôl ymarfer mewn grwpiau llai ym Mhenfro, Caerfyrddin a Cheredigion, dyma oedd y tro cyntaf i aelodau OBA y Gorllewin ganu gyda’i gilydd mewn ymarfer rhanbarthol llawn! Ym mis Gorffennaf bydd y cantorion yn ymuno ag aelodau OBA eraill o Dde a Gogledd Cymru i gynnal cyfres o gyngherddau i ddathlu penblwydd Aloud yn 10 oed.

“Roedd yn foment iasol pan ddechreuodd pawb ganu gyda’i gilydd am y tro cyntaf,”

– meddai Yvonne Buckingham o Sefydliad Bluestone.

“Roedden nhw’n hollol anhygoel o ystyried mai dyma’r tro cyntaf iddyn nhw lwyddo i ddod at ei gilydd fel un côr. Oherwydd y pandemig, maen nhw’n aml wedi gorfod ymarfer o bell neu mewn grwpiau llai, felly roedd hon yn foment arbennig iawn iddyn nhw i gyd; roedden nhw’n ysbrydoliaeth go iawn.”

Lansiwyd Only Boys Aloud yng Ngorllewin Cymru ym mis Tachwedd y llynedd, gan sefydlu corau newydd yn Sir Benfro a Cheredigion. Llwyddom i ehangu ein presenoldeb yn Sir Gaerfyrddin ar ôl derbyn cymorth ariannol gan Sefydliad Bluestone a Chyngor Celfyddydau Cymru.

Dywedodd Elin Llwyd, Rheolwr Prosiect Only Boys Aloud,

“Roedd hon yn foment mor bwysig i’r bechgyn. Ar ôl misoedd o ymarfer yn eu corau unigol, dyma’r cyfle cyntaf i ni ei gael i ddod â nhw i gyd at ei gilydd o dan yr un to, fel un côr.

“Rwy’n hyderus y byddan nhw i gyd yn dychwelyd i’w hymarferion wythnosol wedi’u hysbrydoli gan effaith gadarnhaol yr ymarfer ddydd Sul. I lawer, mae’r côr bellach yn rhan bwysig o’u bywydau cymdeithasol ac mae hynny’n rhan mor annatod o hanfod Only Boys Aloud.

“Fe allwn ni weld, yn uniongyrchol, sut y gall OBA wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau’r bechgyn ifanc yma, a bydd y recordio a’r cyngherddau sydd ar y gweill yn brofiad arbennig iawn i’r rhai sy’n cymryd rhan.”

Ychwanegodd Elin:

“Ond mae’r broses yr un mor bwysig â’r digwyddiadau mawr. Bydd yr ymarferion wythnosol, yn ogystal â’r ymarferion llawn hyn, wedi cael cymaint o effaith ar y bechgyn i gyd ac wedi gwneud gwahaniaeth go iawn, a dyna pam mae Only Boys Aloud mor bwysig.”

Cafodd y bobl ifanc hefyd fwynhau sesiwn adeiladu tîm yn ystod eu hymweliad ddydd Sul, wrth i staff o Bluestone fynd â nhw ar weithgaredd weiren wib “Adrenaline” yn yr Hive.

 

 

Esboniodd Elin y manteision cymdeithasol a ddaw law yn llaw gyda OBA:

“Roedd yn wych i’r bechgyn allu gwneud y sesiwn adeiladu tîm gyda’i gilydd. Roedd yn bleser eu gweld nhw’n tynnu ’mlaen ac roedd yn cyfoethogi’r cyfeillgarwch a oedd eisoes yn datblygu. Bydd cyfeillgarwch gydol oes a lefelau hyder uwch ymhlith canlyniadau uniongyrchol y prosiect yma.”

Lansiwyd Sefydliad Bluestone yn 2010 ac mae wedi dosbarthu dros £250,000 mewn grantiau ledled Sir Benfro. Mae’r Sefydliad yn ymdrechu i helpu pobl i helpu eu hunain ac yn bennaf mae’n cynorthwyo prosiectau sy’n perthyn i gategorïau economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol.

Diolch Bluestone am eich cefnogaeth ddiflino. Rydym yn edrych ymlaen ar gyfer ymarfer rhanbarthol nesaf OBA y Gorllewin yn barod! Gwnewch yn siŵr eich bod yn ein dilyn ar y cyfryngau cymdeithasol i gael gwybod beth sydd ar y gweill.

Share Article:

Read another article...

Only Kids Aloud
Astudiaeth achos
Only Kids Aloud yn perfformio yn Disneyland Paris!
Sarah Free
Astudiaeth achos
Cyfres Rhoi Aloud
Orchard
Proffil uchel
Rhaglen ddogfen Aloud ar S4C
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Chwilio am...

Chwilio am...

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r profiad gorau i chi fel defnyddiwr. Os ydych yn dewis parhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.