Llwyddiant! Albwm Elusen Aloud

Newyddion

Wedi deng wythnos o ymgyrchu a chodi arian, mae’ch cefnogaeth wedi ein caniatáu i fynd ati i recordio albwm newydd sbon i ddathlu troi’n 10 oed eleni!

Ar ôl gosod targed codi arian uchelgeisiol o £10,000, rydym yn falch o allu cyhoeddi ein bod wedi bwrw’n uwch na’n gobeithion gyda £14,410 wedi cael ei godi trwy gyfraniadau ar lein ac oddi-ar lein.  

Gan gynnwys cymysgedd o ganeuon traddodiadol Cymraeg a chaneuon o fyd y sioeau cerdd a phop, bydd y CD hwn yn dathlu lleisiau trawiadol Only Boys Aloud, Only Kids Aloud a chôr newydd Merched Aloud Girls.  Byddwn nawr yn mynd ati i baratoi ar gyfer ein sesiynau recordio yn y stiwdio a fydd yn digwydd yn hwyrach ymlaen yn y gwanwyn.

Rydym mor ddiolchgar o’r gefnogaeth yr ydym wedi ei dderbyn dros y deufis diwethaf, gyda chyfraniadau wedi dod o bob cwr o’r byd. Hoffem ddiolch o galon i bawb sydd wedi cefnogi’r ymgyrch a sicrhau bod yr albwm yn gallu digwydd. 

Ynghŷd â’r cyngherddau Dathlu 10 ym mis Gorffennaf, bydd yr albwm yn lwyfan berffaith i arddangos ein holl waith dros y deng mlynedd diwethaf a dathlu talent ac ymroddiad pob aelod côr 

Dywedodd Carys Wynne-Morgan, ein Prif Weithredwr:

“Rydym wrth ein boddau o gyrraedd ein penblwydd yn 10 oed. Mae’n tystio i waith caled, ymroddiad ac angerdd y staff, cantorion, gwirfoddolwyr a chefnogwyr dros y ddegawd diwethaf. Mae’n teimlo addas ein bod yn dathlu’r garreg filltir hon gyda dau gyngerdd penblwydd ym mis Gorffennaf yn ogystal â recordio albwm newydd i arddangos ein holl gorau. Diolch yn fawr i bawb sydd wedi gwneud y 10 mlynedd diwethaf yn bosib ac rwy’n edrych ymlaen i’r hyn a gyflawnwn gyda’n gilydd dros y 10 mlynedd nesaf.”  

O dderbyn clod cenedlaethol ar ôl dod yn drydydd ar Britain’s Got Talent, perfformio yn Ypres (Gwlad Belg) i gofio bywyd y Prifardd Hedd Wyn, a fersiwn fideo Only Boys Aloud o ‘Calon Lân’ wedi cael ei wylio dros 30 miliwn o weithiau ar Youtube, rydym yn hynod falch o’r holl yr ydym wedi ei gyflawni.

Rydym wedi ehangu ein gweithgareddau i gynnwys plant a merched drwy Only Kids Aloud a’r prosiect peilot Merched Aloud Girls, gan sicrhau fod unrhyw berson yng Nghymru sydd eisiau canu yn cael y cyfle i wneud hynny 

Diolch yn fawr unwaith eto i bawb sydd wedi ein cefnogi dros y deng mlynedd diwethaf, ac i bawb sydd wedi cyfrannu neu rannu’r ymgyrch codi arian. Heb eich cefnogaeth chi, ni fyddai modd i ni ddarparu cyfleoedd mor unigryw i bobl ifanc Cymru.  

Gobeithio y gwnewch chi fwynhau eich gwobrau a’r albwm pan y gaiff ei ryddhau yn hwyrach ymlaen yn y flwyddyn.

Diolch yn fawr!

Share Article:

Read another article...

Only Kids Aloud
Astudiaeth achos
Only Kids Aloud yn perfformio yn Disneyland Paris!
Sarah Free
Astudiaeth achos
Cyfres Rhoi Aloud
Orchard
Proffil uchel
Rhaglen ddogfen Aloud ar S4C
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Chwilio am...

Chwilio am...

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r profiad gorau i chi fel defnyddiwr. Os ydych yn dewis parhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.