HORIZON NUCLEAR POWER YN ARWAIN Y FFORDD DRWY BARTNERIAETH ARIANNU’R CELFYDDYDAU

Newyddion

Mae Horizon Nuclear Power wedi cadarnhau ei gefnogaeth i elusen gerddoriaeth Aloud drwy ddod yn Aelod Sefydlu ei Chynllun Aelodaeth Gorfforaethol, Calon.

Mae Elusen Aloud yn cynnal 14 o gorau Only Boys Aloud ledled Cymru, gan weithio gyda bechgyn 11-19 oed i roi hwb i’w hyder a’u sgiliau drwy gyd-ganu a darparu cyfleoedd perfformio trawsffurfiol.

Lluniwyd y cynllun aelodaeth gorfforaethol i annog busnesau Cymru i gefnogi gwaith yr elusen a dangos eu hymrwymiad i fuddsoddi yn eu cymunedau lleol.

Meddai Sasha Davies, Pennaeth Datblygu Strategol Horizon Nuclear Power:

“Rydyn ni’n eithriadol o falch o gael cefnogi Elusen Aloud a’u hymdrechion i gael mwy o bobl i ganu ledled gogledd Cymru.

“Mae Aloud yn sefydliad gwych sy’n helpu pobl ifanc i ddatblygu hunan-gred a hunan-hyder a hybu eu dyheadau – a’r cyfan drwy bŵer canu! Mae canu’n rhan fawr iawn o ddiwylliant Cymru a theimlwn falchder o gael helpu’r elusen i roi rhagor o gyfleoedd i’r genhedlaeth nesaf o gantorion.”

Meddai Tim Rhys Evans MBE, Cyfarwyddwr Artistig Aloud:

“Rydyn ni’n wirioneddol ddiolchgar bod Horizon Nuclear Power yn Aelod Sefydlu Cynllun Calon. Mae’n glir bod y gwaith y mae Aloud yn ei gyflawni mewn cymunedau lleol drwy raglen Only Boys Aloud yn wasanaeth y mae angen mawr amdano, ac ni allem barhau i gyflawni’r gweithgarwch hwn heb ein partneriaid cyllido. Gobeithiwn y bydd y bartneriaeth hon yn sbardun i annog busnesau eraill i gefnogi’r celfyddydau ledled Cymru.”

Mae Horizon Nuclear Power wedi dangos ei ymrwymiad i gefnogi cymunedau lleol drwy amryw roddion a nawdd, gan gynnwys Eisteddfod Genedlaethol Cymru a Chymdeithas Amaethyddol Môn.

Share Article:

Read another article...

Mehr Photo fopr blog (1)
Newyddion
Interniaethau Prifysgol Caerdydd: Cyflwyno Mehr
WhatsApp Image 2023-09-26 at 09.47.48
Newyddion
Cysylltu Cymunedau yng Nghwmbrân
Why I give to Aloud series headers
Newyddion
Arts for Impact – Cefnogwch Ymgyrch Codi Arian Cyfatebol Aloud!
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Enter your search...

Chwilio am...

Helpwch Achub Elusen Aloud

Mae angen codi £150,000 i achub Elusen Aloud a’i chôr enwog Only Boys Aloud. Ers iddo sefydlu yn 2010, mae Only Boys Aloud wedi cefnogi dros 6,500 o fechgyn i ganu dros Gymru. Cliciwch yma i gyfrannu nawr.

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r profiad gorau i chi fel defnyddiwr. Os ydych yn dewis parhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.