HORIZON NUCLEAR POWER YN ARWAIN Y FFORDD DRWY BARTNERIAETH ARIANNU’R CELFYDDYDAU

Academi OBA

Mae Horizon Nuclear Power wedi cadarnhau ei gefnogaeth i elusen gerddoriaeth Aloud drwy ddod yn Aelod Sefydlu ei Chynllun Aelodaeth Gorfforaethol, Calon.

Mae Elusen Aloud yn cynnal 14 o gorau Only Boys Aloud ledled Cymru, gan weithio gyda bechgyn 11-19 oed i roi hwb i’w hyder a’u sgiliau drwy gyd-ganu a darparu cyfleoedd perfformio trawsffurfiol.

Lluniwyd y cynllun aelodaeth gorfforaethol i annog busnesau Cymru i gefnogi gwaith yr elusen a dangos eu hymrwymiad i fuddsoddi yn eu cymunedau lleol.

Meddai Sasha Davies, Pennaeth Datblygu Strategol Horizon Nuclear Power:

“Rydyn ni’n eithriadol o falch o gael cefnogi Elusen Aloud a’u hymdrechion i gael mwy o bobl i ganu ledled gogledd Cymru.

“Mae Aloud yn sefydliad gwych sy’n helpu pobl ifanc i ddatblygu hunan-gred a hunan-hyder a hybu eu dyheadau – a’r cyfan drwy bŵer canu! Mae canu’n rhan fawr iawn o ddiwylliant Cymru a theimlwn falchder o gael helpu’r elusen i roi rhagor o gyfleoedd i’r genhedlaeth nesaf o gantorion.”

Meddai Tim Rhys Evans MBE, Cyfarwyddwr Artistig Aloud:

“Rydyn ni’n wirioneddol ddiolchgar bod Horizon Nuclear Power yn Aelod Sefydlu Cynllun Calon. Mae’n glir bod y gwaith y mae Aloud yn ei gyflawni mewn cymunedau lleol drwy raglen Only Boys Aloud yn wasanaeth y mae angen mawr amdano, ac ni allem barhau i gyflawni’r gweithgarwch hwn heb ein partneriaid cyllido. Gobeithiwn y bydd y bartneriaeth hon yn sbardun i annog busnesau eraill i gefnogi’r celfyddydau ledled Cymru.”

Mae Horizon Nuclear Power wedi dangos ei ymrwymiad i gefnogi cymunedau lleol drwy amryw roddion a nawdd, gan gynnwys Eisteddfod Genedlaethol Cymru a Chymdeithas Amaethyddol Môn.

Share Article:

Read another article...

Only Kids Aloud
Astudiaeth achos
Only Kids Aloud yn perfformio yn Disneyland Paris!
Sarah Free
Astudiaeth achos
Cyfres Rhoi Aloud
Orchard
Proffil uchel
Rhaglen ddogfen Aloud ar S4C
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Chwilio am...

Chwilio am...

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r profiad gorau i chi fel defnyddiwr. Os ydych yn dewis parhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.