Cronfa Gymunedol Gwynt y Môr yn cefnogi creu cerddoriaeth yn y Rhyl!

Newyddion

Mae Elusen Aloud yn falch iawn o fod wedi derbyn grant gan Gronfa Gymunedol Gwynt y Môr tuag at ein rhaglen waith yn y Rhyl!

Mae Cronfa Gymunedol Gwynt y Môr yn gronfa gwerth £19 miliwn gan Fferm Wynt Alltraeth Gwynt y Môr sy’n cefnogi cymunedau arfordirol yng Ngogledd Cymru.

Diolch i gefnogaeth y gronfa, llwyddasom i gynnal Ymarfer Rhanbarthol Only Boys Aloud yng Nghanolfan ASK yn y Rhyl ar 18 Tachwedd 2023.

Yn ystod yr ymarfer, ymunodd aelodau o’n côr Only Boys Aloud yn y Rhyl gydag aelodau o’n corau Only Boys Aloud eraill yng Ngogledd Cymru (Wrecsam a Bangor) am ddiwrnod o weithgareddau gweithdy ac ymarferion!

Gweithiodd y grwpiau’n galed drwy gydol y dydd, gan baratoi repertoire amrywiol ar gyfer eu perfformiad Nadoligaidd ar 9 Rhagfyr.

“Gwych oedd cael holl aelodau Gogledd Cymru o Only Boys Aloud at ei gilydd am y tro cyntaf ers dechrau’r flwyddyn academaidd newydd.

Mae ymarfer yn y Ganolfan Ask yn bleser bob tro. Wedi’i lleoli yng nghanol y Rhyl yn ymyl lan y môr, mae’n lleoliad mor gyfeillgar, croesawgar a hwylus i’w ddefnyddio ac mae’n darparu cefnogaeth hanfodol i’r gymuned.

Calonogol iawn oedd gweld ein haelodau mwyaf newydd o bob un o’r tri grŵp OBA (Y Rhyl, Bangor a Wrecsam) yn ymwneud â’i gilydd a chyda’n haelodau hŷn, mwy profiadol a roddodd groeso cynnes i’r newydd-ddyfodiaid ac a fabwysiadodd, yn naturiol, eu rolau fel mentoriaid cymheiriaid. Mae wedi bod yn gyfnod heriol i sector y Celfyddydau yn ddiweddar, ac er gwaethaf rhwystrau sylweddol i’r rhaglen recriwtio, mae’n ddi-amheuol bod gweld pŵer cerddoriaeth yn uno grŵp o ddynion ifanc o bob cefndir yn rhoi boddhad i ni fel staff Elusen Aloud, Arweinwyr Côr a gwirfoddolwyr.

Yn dilyn gweithgareddau a chaneuon hwyliog i gynhesu’r llais, gweithiodd yr hogiau yn galed ar ddarnau i baratoi ar gyfer ein perfformiad yn Eglwys Sant Paul, Bae Colwyn ar 9 Rhagfyr ac roeddent yn cymryd rhan lawn yn ystod y sesiynau a arweiniwyd gan ein tîm ymroddedig o Arweinwyr Côr ac a gefnogwyd gan ein Harweinydd Cymunedol gwych. Fe lwyddon ni hefyd i recordio fideo ohonom yn canu cân a fydd yn cael ei olygu i gynnwys clipiau o’n holl gorau OBA drwy Gymru rydym bob amser yn edrych ymlaen at weld y canlyniad terfynol!” Aled Evans, Rheolwr Prosiect: Gogledd Cymru

________

“During our rehearsal on Saturday, we met with the other choirs to rehearse for our upcoming concert. This was an extremely helpful, beneficial, enjoyable, and enriching experience for us all from Rhyl, Wrexham, and Bangor.

During the time we spent at the Ask Centre, we greatly appreciated the space we had , as it allowed for us to work as a larger unit and as smaller groups to aid in our rehearsal. Without this, we wouldn’t have been able to have learn as much as we did. I found the space excellent!!!

Additionally, having the opportunity to rehearse as a group was extremely beneficial, as we were able to properly hear what it would be like as a whole unit and help us to work as a team , rather than separately.

As well as providing superb facilities, meeting together in Rhyl was excellent as we were able to meet those we had not seen in a while from other choirs and meet new people and form new friendships! We all had so much fun getting to spend the day together and have made lasting memories!

Having the extended session was brilliant too as during lunch those old enough to were able to go out into Rhyl and get food from various eateries. Being in Rhyl meant we had access to the town at out finger tips which really was helpful.

It was super convenient for me as I live and go to school in Rhyl (Christ the Word School). 

The experience, location and success from this rehearsal has been brilliant, we had an amazing time and are excited to get together again!” Joseph, Aelod Only Boys Aloud, Y Rhyl

Rhoddodd y diwrnod gyfle i’n haelodau o gôr Only Boys Aloud ddatblygu perthynas gadarnhaol, gref gyda’u cyfoedion a gwneud ffrindiau newydd.

Am ddiwrnod prysur ond hwyliog iawn yn cefnogi’r aelodau a’r staff.

Roedd angen gwirio sgorau cerddoriaeth, llenwi poteli dŵr, cadw llygad i sicrhau bod pawb yn gyfforddus ac yn hapus, gan gefnogi Arweinwyr y Côr i sicrhau bod pob aelod yn y lle iawn a chymryd eiliad fach dawel i gysuro un aelod a oedd ychydig yn bryderus. Roedd cyfle hefyd i gefnogi’r aelodau i ddod i nabod ei gilydd yn well ac mi welais i sawl cyfeillgarwch newydd yn cael eu sefydlu, gyda’r cyffro’n cynyddu drwy gydol y dydd. Fe wnaethon ni hefyd fanteisio ar yr amser i atgoffa’r aelodau o rai o werthoedd OBA, gan gynnwys bod yn barchus tuag at ei gilydd, y bu’r aelodau yn ystyriol ohonynt drwy gydol y dydd ac yn gwrando’n dawel ac yn amyneddgar tra bod pob “adran llais” yn ymarfer yn unigol.

Hyfryd oedd gweld cymaint o aelodau newydd yn ymuno â ni ar gyfer ymarfer llawn y Gogledd ddydd Sadwrn a hyd yn oed yn brafiach gweld yr aelodau mwy hirsefydlog yn rhoi llawer o help iddynt ac yn eu croesawu’n gynnes iawn i deulu OBA.

Fy hoff ran? – gweld yr aelodau newydd yn cael ychydig o sioc (yn y ffordd orau bosib) eu bod newydd greu sain mor anhygoel gyda’r côr cyfan, roedd yr holl gyffwrdd dwrn a’r gwenu yn gwneud y gwaith caled yn werth chweil” Sara Jones, Arweinydd Cymunedol

Hoffem ddiolch unwaith eto i Gronfa Gymunedol Gwynt y Môr am eu cefnogaeth i’r prosiect hwn!

Share Article:

Read another article...

image00011
Newyddion
Interniaethau Prifysgol Caerdydd: Cyflwyno Taranna
Mehr Photo fopr blog (1)
Newyddion
Interniaethau Prifysgol Caerdydd: Cyflwyno Mehr
WhatsApp Image 2023-09-26 at 09.47.48
Newyddion
Cysylltu Cymunedau yng Nghwmbrân
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Enter your search...

Chwilio am...

Helpwch Achub Elusen Aloud

Mae angen codi £150,000 i achub Elusen Aloud a’i chôr enwog Only Boys Aloud. Ers iddo sefydlu yn 2010, mae Only Boys Aloud wedi cefnogi dros 6,500 o fechgyn i ganu dros Gymru. Cliciwch yma i gyfrannu nawr.

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r profiad gorau i chi fel defnyddiwr. Os ydych yn dewis parhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.