Blwyddyn o Aloud

Newyddion

“Croeso i’n Hadroddiad Blynyddol ar gyfer 2022/23 a diolch i chi am eich diddordeb yn ein gwaith. Mae eleni wedi bod yn flwyddyn arwyddocaol i Elusen Aloud: mis Medi 2022 oedd dechrau’r tymor llawn cyntaf o ymarferion ar ôl y pandemig, a dim ond ar yr adeg honno y gwnaethom ni ddechrau gweld effaith COVID-19 ar iechyd a lles pobl ifanc. Er ein bod wedi datblygu nifer o feysydd gwaith cyffrous, gan gynnwys cyflwyno Only Girls Aloud, rydym wedi bod yn canolbwyntio ar sicrhau diogelwch a sefydlogrwydd i’n haelodau a’n staff, gan ailadeiladu’r safonau rhagoriaeth yr ydym yn anelu tuag atynt.”

Darllenwch am y flwyddyn ddiwethaf yn The Aloud Charity o fewn ein Hadroddiad Blynyddol newydd:

Ein nod yw trawsnewid bywydau gyda’n gilydd drwy rym cân. Ein gwerthoedd craidd yw rhagoriaeth, cynhwysiant, dysgu ac angerdd. Rydym ni’n credu bod cymryd rhan mewn côr yn gallu newid bywyd person ifanc: agor drysau i gyfleoedd newydd, magu hyder a hunan-barch, cynnig lle diogel gydag unigolion yn gweithredu fel esiamplau cadarnhaol, a meithrin talent. Mae ein tîm ymroddgar yn gweithio i ddarparu profiadau cerddorol o ansawdd uchel i bobl ifanc ledled Cymru. Roedd gennym 15 côr eleni: 11 côr Only Boys Aloud, 1 côr Only Girls Aloud, 1 côr Only Kids Aloud ac un côr
Academi. Mae aelodaeth ein corau craidd yn rhad ac am ddim, ac mae bwrsariaethau ar gael i helpu gydag unrhyw ffioedd ar gyfer prosiectau neu weithgareddau ychwanegol. Fe wnaethom ni hefyd fwynhau gweithio gyda 12 ysgol fel rhan o brosiect Aloud yn y Dosbarth.

Gan ein bod newydd ddathlu ein dengmlwyddiant fel elusen, mae Aloud yn ymfalchïo yn ein gwytnwch, ein hangerdd a’n stori, sy’n parhau i brofi bod ein traddodiadau corawl yng Nghymru mor fyw ag erioed!”

Craig Yates, Cyfarwyddwr Creadigol

Share Article:

Read another article...

Mehr Photo fopr blog (1)
Newyddion
Interniaethau Prifysgol Caerdydd: Cyflwyno Mehr
WhatsApp Image 2023-09-26 at 09.47.48
Newyddion
Cysylltu Cymunedau yng Nghwmbrân
Why I give to Aloud series headers
Newyddion
Arts for Impact – Cefnogwch Ymgyrch Codi Arian Cyfatebol Aloud!
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Enter your search...

Chwilio am...

Helpwch Achub Elusen Aloud

Mae angen codi £150,000 i achub Elusen Aloud a’i chôr enwog Only Boys Aloud. Ers iddo sefydlu yn 2010, mae Only Boys Aloud wedi cefnogi dros 6,500 o fechgyn i ganu dros Gymru. Cliciwch yma i gyfrannu nawr.

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r profiad gorau i chi fel defnyddiwr. Os ydych yn dewis parhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.