Am noson! Cyngerdd Pen-blwydd 10 oed Elusen Aloud

Newyddion
Nos Sul dechreuom ddathlu ein penblwydd yn 10 oed, a hynny gyda cyngerdd gala anhygoel yn Neuadd Dewi Sant, Caerdydd.
Dechreuodd y noson gyda set swynol gan Only Boys Aloud, a oedd yn cynnwys caneuon clasurol o’u repertoire, fel Sosban Fach a Gwinllan. Ar ôl seibiant o ddwy flynedd oherwydd Covid-19, roedd yn wych gweld holl aelodau Only Boys Aloud yn ôl gyda’i gilydd ar y llwyfan, gan gynnwys y tri chôr Gorllewin Cymru newydd a lansiwyd ym mis Hydref 2021.  Yna daeth Merched Aloud Girls i’r llwyfan ar gyfer eu perfformiad cyntaf.  Tan yn ddiweddar, roedd cyfle merched i ymwneud â’r elusen yn dod i ben ar ôl Only Kids Aloud. Yn 2021, ar ôl cynllunio gofalus, roedd yr amser yn iawn a ffurfiwyd côr peilot i ferched ym mis Tachwedd y llynedd. Mae’r grŵp newydd wedi bod yn llwyddiant mawr, gyda bron i 70 o ferched o bob rhan o Dde Cymru yn dod at ei gilydd i ganu’n fisol. Roedd egni’r ystafell yn drydanol wrth i Ferched Aloud Girls ganu eu halawon hyfryd, gan gynnwys ‘It Means Beautiful‘ o’r sioe gerdd boblogaidd Everybody’s Talking about Jamie. Gyda’r prosiect peilot yn dod i ben y mis hwn, mae’r elusen yn gobeithio sicrhau cymorth ariannol i barhau â’r prosiect hwn ym mis Medi. Croesi bysedd! 

Yn olaf, ond yn sicr nid y lleiaf, dyma oedd cyfle Only Kids Aloud i ddisgleirio. O ganlyniad i’r pandemig, nid oedd y garfan newydd hon wedi cael cyfle i berfformio’n gyhoeddus cyn nos Sul, ac roedd eu perfformiad carismatig yn ein sicrhau bod y sȋn corawl Gymraeg yn ddiogel am flynyddoedd i ddod. O ystyried pa mor ifanc oedd rhai o’r aelodau, roedd lefel eu proffesiynoldeb ar y llwyfan yn wych. Roedd eu perfformiad disglair o ‘When Children Rule the World’ o Whistle Down the Wind yn arbennig o gofiadwy. 

 Yn y cyngerdd hwn gwelwyd y tri chôr yn perfformio gyda’i gilydd am y tro cyntaf. Roedd yn cynnwys perfformiad emosiynol o ‘Just Breathe’ a ysgrifennwyd gan lysgennad Aloud ac ennillydd Gwobr Grammy Amy Wadge, yn ogystal â sylfaenydd Elusen Aloud sef Tim Rhys-Evans. Cyfansoddwyd y gân yn arbennig ar gyfer corau Aloud fel rhan o brosiect Sound UK’s Song for Us, gan fyfyrio ar effaith y pandemig ar y sector diwylliannol ac yn ein hatgoffa i gymryd anadl mewn sefyllfaoedd anodd. Gyda’r holl gorau yn dod ynghyd i ganu’r alaw hyfryd, roedd deigryn yn llygad sawl un yn y gynulleidfa. 

 Uchafbwynt arall oedd gweld cyn-fyfyrwyr Aloud  yn dychwelyd i’r prif lwyfan i ganu ‘anthem’ Aloud – Calon Lân – ochr yn ochr â holl gyfranogwyr presennol Aloud.  Roedd yn dystiolaeth clir o faint o fywydau sydd wedi’u gwella trwy waith yr elusen dros y deng mlynedd diwethaf, a faint sydd wedi mynd yn eu blaenau i wneud pethau gwych. 

Roedd ein Cyfarwyddwr Creadigol – Craig Yates – wrth ei fodd gyda’r nifer a ddaeth i’r cyngerdd, gan ddweud:  

 “Cawsom noson wych nos Sul yn Neuadd Dewi Sant, yn dathlu 10 mlynedd arbennig o Elusen Aloud. Cyflawnodd y corau waith anhygoel ac roedd y gynulleidfa wrth eu bodd. Roedd yn ddathliad gwirioneddol o ieuenctid a’r gerddoriaeth wych y maen nhw’n ei gynhyrchu. Diolch yn fawr iawn i’r gynulleidfa anhygoel am ein cefnogi. Dydyn ni ddim yn gallu aros i ail-wneud y cyfan unwaith eto yn y Rhyl ymhen ychydig wythnosau.” 

 Am ffordd wych o ddathlu dros ddegawd o dalent, cerddoriaeth a llu o atgofion. 

 Os fethoch chi ddod i’r cyngerdd nos Sul, yna bydd Elusen Aloud yn cynnal ail gyngerdd gala pen-blwydd yn Theatr y Pafiliwn yn y Rhyl ar 17 Gorffennaf. Mae tocynnau ar gael o hyd. Prynwch yma

Peidiwch â cholli un o uchafbwyntiau cerddorol y flwyddyn – fe fydd hi’n noson i’w chofio! 

 Rydym yn derbyn ceisiadau i ymuno â chôr Only Boys Aloud trwy gydol y flwyddyn. Am fwy o wybodaeth am ymuno â’r côr cliciwch yma.  

Share Article:

Read another article...

Only Boys Aloud a 2117 / Hedd Wyn
Newyddion
Only Boys Aloud a 2117 / Hedd Wyn
GEN Z: Albwm Aloud
Newyddion
GEN Z: Albwm Aloud
Only Boys Aloud yn rhoi perfformiad gwefreiddiol yn Bluestone!
Astudiaeth achos
Only Boys Aloud yn rhoi perfformiad gwefreiddiol yn Bluestone!
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Chwilio am...

Chwilio am...

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r profiad gorau i chi fel defnyddiwr. Os ydych yn dewis parhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.