Aloud yn Lansio Sesiwn Gydganu ‘Everyone Aloud’ ar gyfer Dydd Gŵyl Dewi

Newyddion

Mae Elusen Aloud yn gwahodd y cyhoedd i fod yn aelodau o Only Boys Aloud am un diwrnod yn unig, gan ymuno â nhw mewn cân i greu un côr rhithwir enfawr i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi.

Mae Aloud yn gofyn i bawb anfon fideos yn recordio eu hunain yn canu cadwyn wedi’i pharatoi o dair cân eiconig o Gymru; fersiwn fer o drefniant Only Boys Aloud o ‘Sosban Fach’ a chaneuon poblogaidd Max Boyce, ‘Up & Under’ a ‘Hymns & Arias’.

Caiff y fideos eu rhoi ynghyd i greu côr cenedlaethol rhithwir a bydd y fideo dathliadol yn cael ei ryddhau ar Ddydd Gŵyl Dewi (1af Mawrth).

Mae’r elusen yn gofyn i bawb gymryd rhan gan eu bod yn chwilio am leisiau dynion, menywod a phlant i ymuno, gan ganu ar ba bynnag draw sydd fwyaf cyfforddus. Mae dwy ran wahanol i’w canu – y dôn a’r harmoni – a gallwch ddewis un o’r rhain, neu’r ddau.

Mae’r elusen wedi lanlwytho canllawiau ar ffurf fideos ar eu sianel YouTube sy’n cynnwys y geiriau â’r sgôr i bob rhan, ac mae eu Cyfarwyddwr Cerdd Dros Dro, Craig Yates, wedi darparu crynodeb o gyfarwyddiadau ar sut i gymryd rhan fan yma.

Sefydlwyd Elusen Aloud yn 2012 i roi hwb newydd i’r traddodiad corau meibion yng Nghymru a chreu newid go iawn ym mywydau pobl ifanc o ardaloedd o amddifadedd cymdeithasol.

Fel gweddill y byd, mae’r pandemig wedi effeithio ar Aloud, a bu’n rhaid iddyn nhw wneud newidiadau i’r ffordd maen nhw’n gweithio. Maen nhw wedi bod yn cynnal ymarferion a chyngherddau rhithwir ers mis Mawrth 2020, wrth i fwy na 150 o fechgyn ymuno o bob rhan o Gymru bob wythnos.

Medd Rachel Dominy, Prif Weithredwr Aloud, “Rydym ni’n ymwybodol iawn bod angen cymorth ar y bobl ifanc yma, nawr yn fwy nag erioed. Mae angen rhyw synnwyr o normalrwydd, mae angen eu ffrindiau a’u mentoriaid arnyn nhw, ac mae angen cyfleoedd arnyn nhw i fod yn greadigol. Gobeithiwn fod y gweithgarwch rydym ni’n llwyddo i’w gyflawni yn mynd rywfaint o’r ffordd i ddarparu ar gyfer eu hanghenion.”

Nawr maen nhw’n trio dod â gwên, mawr ei hangen, i wynebau ledled y wlad wrth i Everyone Aloud ddod â phobl ynghyd i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi.

Sut i gymryd rhan:

  1. Gwyliwch y fideos perthnasol ar YouTube:
  1. Gwisgwch eich clustffonau fel mai eich llais chi’n unig sydd i’w glywed, ac nid y trac cefndir na’r lleisiau arweiniol.
  2. Rhowch y sgôr/geiriau yn barod ar un sgrin i’w darllen.
  3. Recordiwch eich hun ar ddyfais wahanol, gan wneud yn siŵr ei fod ar ei ochr (landscape).
  4. Cyflwynwch y fideo gan ddefnyddio’r ddolen http://bit.ly/everyonealoud erbyn hanner nos ar nos Lun 22ain Chwefror.

Os cewch unrhyw drafferth neu os oes gennych unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost i [email protected]

Bydd y fideo terfynol, yn dangos Côr Everyone Aloud yn ei gyfanrwydd, yn cael ei ryddhau am hanner dydd (GMT) ar Ddydd Gŵyl Dewi, 1af Mawrth 2021.

DIWEDD

I gael mwy o fanylion, cysylltwch â Catrin Powney, Effective Communication: [email protected] neu ewch i http://www.aloud.cymru/

Nodiadau i Olygyddion

  1. Sefydlwyd Elusen Aloud yn 2012 i gyflwyno pŵer canu corawl i bob cenhedlaeth newydd o bobl ifanc ledled Cymru, a thrwy’r gweithgarwch hwn, hybu hunan-gred a hunan-hyder, annog dyheadau, adeiladu sgiliau a datblygu synnwyr o gymuned. Credwn fod Aloud yn gwneud cyfraniad unigryw at gynnal ac ailfywiogi tirwedd ddiwylliannol Cymru, ac yn annog cynulleidfaoedd ledled Cymru a’r byd i ymwneud mewn ffyrdd newydd â thraddodiad corawl rhyfeddol Cymru, sy’n sylfaen i’n bodolaeth. Mae Aloud yn cyflawni’r genhadaeth hon drwy weithgarwch ei dwy brif fenter: Only Boys Aloud ac Only Kids Aloud.
  2. Nid yw Elusen Aloud yn derbyn unrhyw gyllid statudol ac mae’n dibynnu ar gefnogaeth gan Ymddiriedolaethau, Sefydliadau ac unigolion. Ar hyn o bryd, mae’r elusen yn cael ei chefnogi gan nifer o ymddiriedolaethau elusennol, gan gynnwys Sefydliad Hodge, Sefydliad Esmée Fairbairn a Sefydliad Moondance. Rydym yn ddiolchgar am y rhoddion a dderbyniwn gan gyfeillion yn ein Cynllun Aelodaeth Calon a chan gefnogwyr ledled y byd.
Share Article:

Read another article...

Only Kids Aloud
Astudiaeth achos
Only Kids Aloud yn perfformio yn Disneyland Paris!
Sarah Free
Astudiaeth achos
Cyfres Rhoi Aloud
Orchard
Proffil uchel
Rhaglen ddogfen Aloud ar S4C
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Chwilio am...

Chwilio am...

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r profiad gorau i chi fel defnyddiwr. Os ydych yn dewis parhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.