ADRODDIAD EFFAITH

Newyddion

Mae’n bleser gan Aloud rannu canlyniadau astudiaeth fanwl a gomisiynwyd yn 2016 i ddadansoddi budd cymdeithasol rhaglen Only Boys Aloud.

Download Impact Report [W]

Un o gasgliadau’r adroddiad yw am bob £1 a gaiff ei buddsoddi yn y rhaglen, caiff gwerth £13.27 o fudd cymdeithasol ei gynhyrchu ar gyfer cymunedau lleol.

Roedd yr astudiaeth, a gynhaliwyd gan gwmnïau annibynnol Milestone Tweed a Social Impact Consulting, yn canolbwyntio ar waith Only Boys Aloud drwy gydol 2016/17. Lluniwyd y canlyniadau yn dilyn proses gyfweld gynhwysfawr ag aelodau OBA a’u rhieni.

Mae’r adroddiad yn tynnu sylw at nifer o fuddion a gododd yn sgil y rhaglen:

  • Mae 53% o’r bechgyn bellach yn bwriadu mynd i’r Brifysgol pan nad oeddynt cynt
  • Mae 46% o aelodau OBA bellach yn well ar ymdopi â phwysau
  • Meddai 21% o’r teuluoedd bod gwelliant yn ansawdd eu bywyd yn y cartref

Meddai un aelod yn ei arddegau wrth dîm yr arolwg “Roedd fy rhieni wedi rhyfeddu fy mod i wedi ymuno (ag Only Boys Aloud). Mae wedi rhoi hwb i fy hyder. Fyddwn i ddim wedi gallu eistedd a siarad gyda chi oni bai am OBA”.

Meddai un arall wrthynt “Rwy’n dueddol o dreulio mwy o oriau wrth fy ngwaith cartref er mwyn ei gael i well safon. Rwy’n credu bod y ffaith ein bod ni’n ymarfer caneuon hyd nes eu bod nhw’n berffaith wedi cael effaith fawr ar hyn”.

Meddai Menna Richards, Cadeirydd Bwrdd Aloud: “Mae’r adroddiad hwn yn dangos yr effaith sylweddol mae gwaith Aloud yn ei gael ar gymaint o aelodau ein côr, eu teuluoedd a’u cymunedau. Mae rhywun yn cael ei ysbrydoli wrth ddarllen am y gwahaniaeth enfawr mae Only Boys Aloud wedi’i wneud i’w bywydau yn gerddorol, yn gymdeithasol ac o ran eu huchelgais i’r dyfodol. Yn ychwanegol, mae’r adroddiad yn dangos bod gwaith Aloud yn creu gwerth economaidd sylweddol gan gynnwys i rai o’r cymunedau mwyaf difreintiedig yng Nghymru.”

Meddai Cyfarwyddwr Artistig Aloud, Tim Rhys-Evans MBE: “Mae’r arolwg hwn yn dangos ein bod yn cyflawni ein nodau, nid yn unig o ran ysbrydoli cariad at gerddoriaeth a chanu ymysg bechgyn, ond o ran bod o fuddiol i’w datblygiad cymdeithasol ac addysgol hefyd. Maen nhw’n darganfod faint o fwynhad sydd i’w gael mewn cerddoriaeth a’r budd go iawn sydd o geisio rhagoriaeth ym mha bynnag beth a wnânt yn eu bywyd. Mae gymaint o’n bechgyn yn dal ati i ymwneud â’n corau fel oedolion am ei fod yn cyfoethogi’u bywydau mewn gymaint o ffyrdd. Bydd canlyniadau’r gwaith dadansoddi hwn nawr yn rhoi’r dystiolaeth sydd ei hangen arnom i ddenu hyd yn oed mwy o gymorth ariannol hanfodol i’n gwaith.”

Daeth yr adroddiad i’r casgliad y caiff aelodaeth o’r côr effaith fawr a chadarnhaol ar ymddygiad a ffocws bechgyn yn eu harddegau, ac yn golygu eu bod yn teimlo’n fwy hyderus, yn canolbwyntio’n well ar gyrhaeddiad academaidd, ac yn fwy medrus yn gymdeithasol yn sgil hynny.

Share Article:

Read another article...

image00011
Newyddion
Interniaethau Prifysgol Caerdydd: Cyflwyno Taranna
Mehr Photo fopr blog (1)
Newyddion
Interniaethau Prifysgol Caerdydd: Cyflwyno Mehr
WhatsApp Image 2023-09-26 at 09.47.48
Newyddion
Cysylltu Cymunedau yng Nghwmbrân
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Enter your search...

Chwilio am...

Helpwch Achub Elusen Aloud

Mae angen codi £150,000 i achub Elusen Aloud a’i chôr enwog Only Boys Aloud. Ers iddo sefydlu yn 2010, mae Only Boys Aloud wedi cefnogi dros 6,500 o fechgyn i ganu dros Gymru. Cliciwch yma i gyfrannu nawr.

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r profiad gorau i chi fel defnyddiwr. Os ydych yn dewis parhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.