Datganiad Preifatrwydd

Datganiad Preifatrwydd

Datganiad Preifatrwydd Elusen Aloud

Mae Elusen Aloud yn Parchu Eich Preifatrwydd
Cyfeiriad cofrestredig i’w gadarnhau
Rydym yn Elusen gofrestredig, rhif cofrestru: 1147922

Rydym yn cydymffurfio â Deddf Diogelu Data 1998 a Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) newydd 2018. Bydd y dulliau electronig o gyfathrebu yn cydymffurfio â’r Rheoliadau Preifatrwydd a Chyfathrebu Electronig (PECR).

Rydym yn casglu data personol y byddwch yn eu gwirfoddoli o bosibl wrth archebu tocynnau, prynu rhywbeth, ymuno fel aelod neu drwy ffurflen rhodd neu gofrestru i dderbyn e-gylchlythyr. Mae’n bosibl y bydd y wybodaeth bersonol rydym yn ei chasglu yn cynnwys y canlynol:
– eich enw llawn, eich teitl a’ch dyddiad geni
– cyfeiriad post, cyfeiriad e-bost a’ch rhif ffôn

Byddwn hefyd yn casglu ac yn cadw gwybodaeth am unrhyw gyswllt sydd gennych â ni fel prynwr tocynnau, rhoddwr neu fel person sy’n cefnogi Elusen Aloud, ac mae’n bosibl y bydd hyn yn cynnwys manylion am y canlynol:
– y tocynnau sydd wedi’u prynu a’r digwyddiadau a fynychir
– aelodaeth a statws y rhoddwr, gan gynnwys manylion talu lle y bo’n briodol
– ffyrdd o gysylltu sydd orau gennych
– gwybodaeth am roddion, gan gynnwys manylion talu lle y bo’n briodol
– statws Cymorth Rhodd
– manylion yr ohebiaeth a anfonwyd atoch, neu a dderbyniwyd gennych
– unrhyw wybodaeth arall a roddir gennych ar gais Elusen Aloud er mwyn prosesu trafodyn

Pan fyddwn yn gofyn i chi roi eich gwybodaeth bersonol, byddwn yn rhoi gwybod i chi beth yw’r rheswm dros hyn, a sut y byddwn yn defnyddio eich data, drwy eich cyfeirio at yr hysbysiad hwn.

Yn ddibynnol ar eich perthynas ag Elusen Aloud, a’r dewisiadau rydych wedi’u nodi, mae’n bosibl y caiff y data sydd gennym eu defnyddio er mwyn anfon gwybodaeth hyrwyddo, marchnata, aelodaeth neu godi arian atoch drwy’r post, dros y ffôn neu’n electronig. Gall y mathau hyn o gyfathrebu gynnwys y canlynol:
– Rhoi gwybodaeth i chi ynglŷn â chynhyrchion, gwasanaethau neu ddigwyddiadau eraill sy’n gysylltiedig ag Elusen Aloud, megis perfformiadau a digwyddiadau sydd i ddod neu gynigion ar gyfer tocynnau
– Newyddion a diweddariadau ynglŷn ag Elusen Aloud ac e-gylchlythyrau marchnata neu e-gylchlythyrau i gefnogwyr.
– Gwybodaeth ynglŷn â’n hymgyrchoedd codi arian, gan gynnwys ceisiadau achlysurol sydd wedi’u targedu i ystyried ein cefnogi mewn amrywiaeth o ffyrdd.
– Ffyrdd eraill perthnasol o gyfathrebu yn seiliedig ar eich perthynas ag Elusen Aloud.

Rydym yn deall bod eich gwybodaeth bersonol a’ch preifatrwydd yn bwysig i chi. Gwnawn bob ymdrech i sicrhau y caiff y wybodaeth rydych yn ei rhannu â ni ei chofnodi’n gywir, ei chadw’n ddiogel a’i defnyddio yn unol â’ch dymuniadau yn unig. Rydym yn diogelu eich gwybodaeth bersonol ac yn cydymffurfio â holl ddeddfwriaeth bresennol y ddeddf diogelu data o ran diogelu preifatrwydd. Nid ydym yn rhoi, gwerthu nac yn masnachu data ein rhestr bostio â thrydydd partïon. Caiff y wybodaeth a roddir gennych ei defnyddio’n bennaf i ddiogelu’r hyn rydych yn ei brynu a’r digwyddiadau rydych yn eu mynychu ac i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi ynglŷn â gweithgareddau Elusen Aloud.

Ni fyddwn byth yn rhannu eich data personol â chwmnïau allanol heblaw am y rheini a ddewisir i brosesu manylion ein cwsmeriaid at ddibenion trafodion tocynnau neu roddion. Rydym wedi rhoi trefniadau cytundebol ar waith gyda’r sefydliadau hyn er mwyn sicrhau y caiff eich data eu diogelu bob amser. Dylid gwneud unrhyw geisiadau i ddileu gwybodaeth o’r systemau hyn i Elusen Aloud yn uniongyrchol. Ymhlith y darparwyr y mae gennym drefniadau cytundebol â nhw, mae’r canlynol:
– E-Tapestry (Blackbaud) – System reoli grantiau a rhoddion
Noder os byddwch yn archebu tocynnau ar-lein, caiff eich data eu prosesu gan TicketSource sydd â’i bolisi preifatrwydd ei hun. https://www.ticketsource.co.uk/kb/terms-of-use/privacy-policy

Hoffem sicrhau bod eich gwybodaeth bersonol yn gywir ac yn gyfredol. Mae’n bosibl y byddwch yn gofyn i ni gywiro neu ddileu gwybodaeth y credwch sy’n anghywir. Os hoffech arfer unrhyw rai o’ch hawliau, fel y’u rhestrir isod, ysgrifennwch atom yn privacy@thealoudcharity.com

a. Mynediad at eich gwybodaeth bersonol;
b. Gwrthwynebu prosesu eich gwybodaeth bersonol;
c. Gwrthwynebu gwneud penderfyniadau a phroffilio awtomataidd;
d. Cyfyngu ar brosesu eich gwybodaeth bersonol;
e. Symudedd eich data personol;
f. Cywiro eich gwybodaeth bersonol;
g. Dileu eich gwybodaeth bersonol.

Os byddwch yn gwneud cais sy’n ymwneud ag unrhyw rai o’r hawliau a restrir uchod, byddwn yn ystyried pob cais yn unol â’r Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol. Ni chodir ffi weinyddu am ystyried a/neu gydymffurfio â chais o’r fath a chewch ymateb o fewn 30 diwrnod. Ar ôl cadarnhau pwy ydych yn llwyddiannus, mae gennych hawl i gael y wybodaeth ganlynol ynglŷn â’r ffordd y caiff eich gwybodaeth bersonol ei phrosesu:

a. Dibenion casglu, prosesu, defnyddio a storio eich data personol.
b. Ffynhonnell/Ffynonellau’r wybodaeth bersonol, os nad chi wnaeth ei rhoi.
c. Categorïau’r data personol a gedwir amdanoch.
d. Derbynwyr neu gategorïau’r derbynwyr y trosglwyddwyd eich data personol iddynt, neu a fydd yn cael eu trosglwyddo iddynt, ynghyd â lleoliad y derbynwyr hynny.
e. Cyfnod storio eich data personol a ragwelir.
f. Y defnydd o unrhyw brosesau gwneud penderfyniadau a/neu broffilio awtomataidd.

Gallwch wneud y cais uchod drwy anfon e-bost neu ysgrifennu at: privacy@thealoudcharity.com

Diogelwch
Nid yw’r Rhyngrwyd na’r e-bost yn ffyrdd hollol ddiogel o drosglwyddo gwybodaeth. Er y byddwn yn gwneud ein gorau i ddiogelu eich data personol, ni allwn warantu y bydd eich data yn ddiogel tra’ch bod yn eu trosglwyddo i’n safle; mae unrhyw drosglwyddiad o’r fath ar eich risg eich hun. Unwaith y byddwn wedi derbyn eich data personol, byddwn yn defnyddio gweithdrefnau llym a nodweddion diogelwch er mwyn ceisio atal mynediad heb awdurdod. Byddwn ond yn prosesu, datgelu neu’n rhannu eich data personol dim ond os oes angen gwneud hynny yn ôl y gyfraith neu gan gredu’n ddidwyll bod camau o’r fath yn angenrheidiol er mwyn cydymffurfio â gofynion cyfreithiol neu broses gyfreithiol a osodir arnom ni neu’r Wefan.

Dolenni trydydd partïon
Mae’n bosibl y byddwch yn dod o hyd i ddolenni i drydydd partïon ar ein Gwefan. Dylai’r gwefannau hyn gael eu polisïau preifatrwydd eu hunain, a dylech eu gwirio. Nid ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb nac atebolrwydd am eu polisïau gan nad oes gennym unrhyw reolaeth drostynt. Yn yr achosion lle rydym yn defnyddio gwefannau allanol a ddarperir gan sefydliadau eraill megis Twitter, YouTube neu Facebook, yna byddem yn gofyn i chi edrych ar eu polisïau preifatrwydd nhw.

Mae’r hawl gennych i wneud cwyn gyda Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) os credwch fod eich data wedi cael eu prosesu mewn modd nad yw’n cydymffurfio â’r Rheoliadau. Gallwch wneud hyn drwy ffonio llinell gymorth yr ICO ar 0303 123 1113 neu drwy eu gwefan, sef https://ico.org.uk/

Ebrill 2018