Ynglŷn â Aloud

Cenhadaeth ALOUD yw ennyn diddordeb cenhedlaeth newydd o bob ifanc ledled Cymru yng ngrym canu corawl, a thrwy hynny, hyrwyddo hunan-gred a hunanhyder, annog uchelgais, meithrin sgiliau a meithrin ymdeimlad o gymuned. Sefydlwyd yr elusen gan y Cyfarwyddwr Artistig, Tim Rhys-Evans MBE, a’i chred yw y dylid annog pobl ifanc i ganlyn eu llwybrau eu hunain ac i wneud eu marc, gan ddefnyddio canu corawl fel catalydd i greu newid er gwell yn eu bywydau.

Ymddangosodd Only Boys Aloud yn gyntaf yn agoriad Eisteddfod Genedlaethol Glynebwy yn 2010: erbyn hyn, mae gennym dros 200 o fechgyn yn eu harddegau mewn 14 o gorau ledled Cymru sydd yn cyfarfod yn wythnosol yn eu lleoliad lleol, ac sydd yn dod ynghyd ar gyfer ymarferion llawn a chyngherddau. Yn ddiweddar, mae’r bechgyn wedi lansio llong fordaith, wedi canu ar Stryd Downing, wedi perfformio cân agoriadol Sport Relief ar BBC1, ac wedi perfformio fel prif act mewn Cyngerdd i ddathlu eu pum-mlwyddiant yng Nghanolfan Mileniwm Cymru. Agwedd arall yr un mor bwysig fu eu perfformiadau yn eu cymunedau eu hunain, yn cefnogi cynlluniau lleol i godi arian, ac achosion oedd yn agos at eu calonnau.

Mae ein bechgyn yn gwneud ffrindiau newydd, yn dysgu sgiliau newydd ac yn gyforiog o hwyl, hyder a balchder. “Mae Only Boys Aloud wedi gweddnewid fy mywyd i. Mae wedi rhoi cyfeiriad i mi yn fy mywyd, ac wedi rhoi’r hyder imi gredu ynof fi fy hun, a sylweddoli nad oes dim yn amhosib, a bod cyfleoedd i’w cael i bobl o bob math ac o bob cefndir.

Mae Only Kids Aloud ar gyfer plant 8-13 oed. Roedd ei brosiectau cynnar yn cynnwys gweithdai canu mewn ysgolion cynradd, ac yn fwy diweddar arweiniodd partneriaeth â Chanolfan Mileniwm Cymru at greu corws Plant Cenedlaethol Canolfan Mileniwm Cymru/OKA: mae’r côr wedi perfformio gyda Bryn Terfel ar lwyfan yn Cape Town ac yng Nghaerdydd;maen nhw wedi ymddangos ym mhantomeim CBeebies – a welwyd gan bron i filiwn o blant ar draws y DU – ac wedi canu Mahler gyda Gergiev yn St Petersburg. Yn sgil partneriaeth ALOUD â Chanolfan Mileniwm Cymru, lansiwyd prosiect cenedlaethol gydag ysgolion cynradd ar draws Gymaru – Gwlad y Gân. Drwy’r prosiect hwn daeth bron i 4,500 o blant oedran cynradd ynghyd ym mis Mehefin 2016 mewn lleoliadau ledled Cymru i gyd-ganu er mwyn dathlu bywyd a gwaith Roald Dahl.

Cwrdd â’r tîm

Nawdd Corfforaethol ac Unigol

Bydd rhoddion gan unigolion, boed fach neu fawr, yn gwneud gwahaniaeth go iawn o ran ein helpu ni i gynllunio ein dyfodol yn hyderus.

CEFNOGWCH NI